ACCOUNTING OFFICER 6 (ขยายเวลารับสมัคร)

Job summary

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกในตำแหน่ง Accounting 6 จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เพื่อปฏิบัติหน้าที่บริหาร วางแผน กำกับ ดูแล ควบคุมรายได้ และค่าใช้จ่ายของหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ วิเคราะห์ความเหมาะสมของการ Transfer Pricing ระหว่างหน่วยงาน โดยประสานงานกับหน่วยงานแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อให้จัดทำ Cost Allocation และปรับปรุง Cost Driver ให้เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรมสำหรับหน่วยธุรกิจนั้นๆ และให้จัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณากำหนดราคาโอนระหว่างกัน

Job descriptions

คุณสมบัติทั่วไป
• ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
• ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ ความสามารถในการใช้ Microsoft Office เป็นอย่างดี
• ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI TEST OF ENGLISH PROFICIENCY (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน หรือ TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (TEST DATE) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร

qualification

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (คุณสมบัติอื่นที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา)
• หากมีประสบการณ์ด้านการใช้งานด้านบัญชีบนระบบ SAP หรือบัญชีต้นทุนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
• มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร
• มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้ และยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความสำเร็จ ในการทำงาน และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน
• ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
• อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร
• ผู้สมัครสามารถสมัครผ่าน Link https://career.thaiairways.com/career/
• ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Email ได้ที่ recruitment@thaiairways.com หรือ โทร 025451416

ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
• ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดในช่องทาง https://career.thaiairways.com/career/
• ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
• กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน

การพิจารณาคัดเลือก
• สอบสัมภาษณ์ในเนื้อหาความรู้ทางด้านบัญชีทั่วไป ทัศนคติในเชิงบวก และความรู้รอบตัว

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification) หากบริษัทพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัทเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัทเห็นสมควรเท่านั้น สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น