ACCOUNTING OFFICER 4

Job summary

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ขอขยายรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือก  ในตำแหน่ง Accounting Officer 4  สังกัดกลุ่มงานบริหารต้นทุนและรายได้ (TB-C) จำนวน 2 อัตรา  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

Job descriptions

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและบันทึกบัญชีค่าใช้จ่าย หรือบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ/จ้างซ่อมในส่วนของฝ่ายช่าง  ผ่านระบบ SAP ให้เป็นไปตามระเบียบฯ และ/หรือขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อให้การตรวจสอบค่าใช้จ่าย เป็นไปอย่างถูกต้องตามสัญญา และระเบียบ
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมและนำส่งข้อมูลประมาณการรายจ่ายให้หน่วยงานสำนักงานใหญ่  เพื่อสนับสนุนงานปิดบัญชีของบริษัทฯ ในแต่ละงวดบัญชี ให้ถูกต้องและครบถ้วน ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

qualification

คุณสมบัติทั่วไป

 • ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ Personal Computer ได้เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะ Microsoft Office  Word, Excel, Access และ PowerPoint
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน  โดยสามารถสื่อสารและโต้ตอบได้เป็นอย่างดี
 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (คุณสมบัติอื่นที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา)

 • มีความรู้หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการ Windows และระบบ SAP
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีม และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีม และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน

 • ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
 • อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร

ระยะเวลาการรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566  เวลา 16.30 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Email ได้ที่ recruitment@thaiairways.com  หรือ โทร 025451416

ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดในช่องทาง https://career.thaiairways.com/career/
 • ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 • กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน

การพิจารณาคัดเลือกและการแจ้งผลการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification)  หากบริษัท พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัท  เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัท เห็นสมควรเท่านั้น  สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

18250106_ACCOUNTING OFFICER 4_TH_SV_TB-C
Technical
Suvarnabhumi
Permanent
6
TB-C
2
General Staff