ACCOUNTING OFFICER 5

Job summary

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกในตำแหน่ง Accounting Officer 5 กลุ่มงานบริหารสำนักงานสาขา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

Job descriptions

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีรายได้ บัญชีรายจ่าย บัญชีธนาคารทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือบัญชีที่เกี่ยวข้องในระบบ SAP ให้เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ
 • ดูแลและตรวจสอบรายการคงค้างทางบัญชี ไม่ให้เกินระยะเวลาที่กำหนด
 • ให้คำปรึกษา ติดต่อประสานงานระหว่างสำนักงานสาขากับหน่วยงานภายในบริษัทฯ และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ มอบหมาย

qualification

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

คุณสมบัติทั่วไป

 • สัญชาติไทย อายุ 25 – 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และมีเอกสารรับรอง สด. 8 หรือ สด. 43 
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี โดยผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน  ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี  นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • มีทักษะในการคำนวณ มีความคิดที่เป็นระบบ มีความสามารถเชิงวิเคราะห์
 • มีความรู้ ความเข้าใจในแผนฟื้นฟูกิจการ

คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา

 • หากมีประสบการณ์ในการใช้ระบบ SAP หรือเคยผ่านงานด้านบัญชีรายได้ บัญชีรายจ่าย หรือบัญชีที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการต่างประเทศ หรือด้านการเงินการธนาคาร จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา

คุณสมบัติอื่น ๆ          

 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล 
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีมและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง มีความทุ่มเท และทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการหาแนวทางใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน 

 • ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ  
 • อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร 

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร 

ระยะเวลาการรับสมัคร 

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ได้ที่ recruitment@thaiairways.com  หรือ โทร 025451416  

ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 

 • ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดในช่องทาง https://career.thaiairways.com/career/ 
 • ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง 
 • กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน 

การพิจารณาคัดเลือกและการแจ้งผลการคัดเลือก 

 • สอบสัมภาษณ์ 

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก 

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification)  หากบริษัท พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัท  เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัท เห็นสมควรเท่านั้น  สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร     

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น 

32018884_ACCOUNTING OFFICER 5_FA_HO_FB-A
Finance & Accounting
Head Office
Permanent
7
FB-A
2
General Staff