AIRCRAFT ENGINEER 4

Job summary

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือก  ในตำแหน่ง Aircraft Engineer 4  สังกัดกลุ่มงานบริหารโครงการซ่อมบำรุงอากาศยาน  ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน  จำนวน 2 อัตรา  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2566

Job descriptions

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ติดตามควบคุม ดูแล  และแก้ไข  แผนการซ่อมบำรุงอากาศยานให้แล้วเสร็จตามกำหนด
 • รายงานความคืบหน้าและปัญหาที่พบในการซ่อมบำรุง เพื่อทำการติดต่อประสานงานแก้ไขปัญหานั้นๆ
 • ติดตามเอกสารการซ่อมบำรุงอากาศยานให้ถูกต้องและครบถ้วน
 • ดูแลและปรับปรุงระบบบริหารจัดการและควบคุมกระบวนการซ่อมบำรุงอากาศยานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ศึกษากระบวนการต่างๆ ในการซ่อมบำรุงอากาศยาน รวมถึงเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และระบบสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการซ่อมบำรุงอากาศยาน

qualification

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไป

 • ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป: วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า,  วิศวกรรมอากาศยาน, วิศวกรรมอุตสาหการ)  หรือ: วิทยาศาสตร์ (สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์, สถิติประยุกต์)  หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่อง Personal Computer ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ MS Office : Word, Excel, Access, Project, Power Point และ Power BI
 • มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการ พูด อ่าน และเขียนได้ดี และมีผลการทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน หรือ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 46 คะแนน

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารโครงการ
 • มีความรู้ทางด้านสถิติ
 • มีความรู้หรือประสบการณ์ทางด้าน IT พื้นฐาน เช่น ระบบปฏิบัติการ Windows, การเขียนโปรแกรม, การวิเคราะห์ข้อมูล, การวิเคราะห์ระบบ

คุณสมบัติที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา

 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร บุคลิกภาพ  และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีประสบการณ์ในการใช้งานระบบ ERP เช่น SAP, AMOS หรืออื่นๆ
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้ และยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน โดยมีการกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีมและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน

 • ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
 • อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษี  เงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2566  เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Email ได้ที่ recruitment@thaiairways.com  หรือ โทร 025451416 ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดในช่องทาง https://career.thaiairways.com/career/
 • ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 • กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน

การพิจารณาคัดเลือกและการแจ้งผลการคัดเลือก

 • ทดสอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification)  หากบริษัท พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัท  เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัท เห็นสมควรเท่านั้น  สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

07800507_AIRCRAFT ENGINEER 4_TH_DM_MA-C
Technical
Donmuang
Permanent
7
MA-C
1
General Staff