AIRCRAFT MATERIAL ADMINISTRATOR 2

Job summary

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกในตำแหน่ง Aircraft Material Administrator 2 สังกัดกลุ่มงานบริการซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567

Job descriptions

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำเอกสารและออกใบสั่งซ่อมให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด
 • ปรับปรุงข้อมูล และติดตามสถานะการส่งซ่อมให้เป็นไปตามที่กำหนด
 • จัดเก็บ บันทึกข้อมูล และแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายการที่ส่งซ่อม เพื่อเตรียมรับการตรวจสอบ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานที่รับผิดชอบสำเร็จลุล่วง เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ติดตามใบส่งซ่อมคงค้าง
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

qualification

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไป

 • สัญชาติไทย อายุ 20-30 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และมีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 55 คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน  ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร
 • มีความรู้ด้าน IT เทคโนโลยีดิจิทัล และโปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น MS Office Program, MS Power BI ทำรายงานส่งซ่อมได้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน  

 • มีทักษะการใช้เหตุผล เจรจาต่อรอง ปรับตัว จัดลำดับความสำคัญได้
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการหาแนวทางใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานหน่วยงานข้างเคียงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้ได้ถึงข้อมูลที่จำเป็นในการวางแผนงานซ่อม
 • มีทักษะทางด้าน Non-Technical Skills ดีเยี่ยม เช่น การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถทำงานที่สำนักงานใหญ่ สุวรรณภูมิ และไปประชุมนอกสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา

 • สามารถใช้ MS Power BI, SAP SIAM และมีประสบการณ์ในงานด้านงานจัดซื้อ

คุณสมบัติอื่น ๆ         

 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน

 • ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
 • อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร

 • ผู้สมัครสามารถสมัครผ่าน Link

https://career.thaiairways.com/career/

ระยะเวลาการรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ได้ที่ recruitment@thaiairways.com หรือ โทร 025451416

ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดในช่องทาง https://career.thaiairways.com/career/
 • ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 • กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน

การพิจารณาคัดเลือกและการแจ้งผลการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification)  หากบริษัท พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัท  เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัท เห็นสมควรเท่านั้น  สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

32018686_AIRCRAFT MATERIAL ADMINISTRATOR 2_DE_SV_WB-A
Finance & Accounting
Suvarnabhumi
Permanent
5
WB-A
1
General Staff