AIRCRAFT MATERIAL ADMINISTRATOR 3

Job summary

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกในตำแหน่ง Aircraft Material Administrator 3 สังกัดกลุ่มงานวางแผนการซ่อมใหญ่เครื่องยนต์อากาศยาน (MC-B) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

Job descriptions

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ติดตาม ควบคุม ดูแล แก้ไข วางแผนการจัดหา spare parts, raw materials ให้เพียงพอและทันต่อการใช้งาน
 • บริหารจัดการพัศดุคงคลังให้มีประสิทธิภาพ
 • รายงานความคืบหน้าและปัญหาที่พบในการซ่อมบำรุง เพื่อทำการติดต่อประสานงานแก้ไขปัญหานั้น ๆ
 • ดูแลและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ และควบคุมกระบวนการซ่อมบำรุงอากาศยานให้มีประสิทธิภาพ
 • ศึกษากระบวนการต่าง ๆ ในการซ่อมบำรุงอากาศยาน รวมถึงเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และระบบสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการซ่อมบำรุงและจัดเก็บพัศดุอากาศยาน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

qualification

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไป

 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และมีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องยนต์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหกรรม
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ Personal Computer ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ MS Office: Word, Excel, Access, Project, PowerPoint และ Power BI
 • มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้ดี
 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ประเภทบุคคลทั่วไป (Personal) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน ทั้งนี้ผลการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date ) ถึงวันที่ยื่นใบสมัครและต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร

คุณสมบัติที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา

 • มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารโครงการ
 • มีประสบการณ์ในการใช้งานระบบ ERP เช่น SAP, AMOS หรืออื่น ๆ

คุณสมบัติอื่น ๆ         

 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีม และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน

 • ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
 • อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร

 • ผู้สมัครสามารถสมัครผ่าน Link

https://career.thaiairways.com/career/

ระยะเวลาการรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ได้ที่ recruitment@thaiairways.com หรือ โทร 025451416

ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดในช่องทาง https://career.thaiairways.com/career/
 • ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 • ผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์
 • กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน

การพิจารณาคัดเลือกและการแจ้งผลการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification)  หากบริษัท พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัท  เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัท เห็นสมควรเท่านั้น  สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

32022792_AIRCRAFT MATERIAL ADMINISTRATOR 2_DT_DM_MC-B
Technical
Donmuang
Permanent
6
MC-B
1
General Staff