AIRCRAFT MECHANIC 2

Job summary

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือก  ในตำแหน่ง AIRCRAFT MECHANIC 2 สังกัดกลุ่มงานวางแผนและควบคุมซ่อมบำรุงอากาศยานตำรวจ  จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

Job descriptions

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนซ่อมบำรุงอากาศยานตำรวจให้ได้มาตรฐานตามคู่มือการซ่อมบำรุง และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

qualification

คุณสมบัติทั่วไป

 • ชาย หรือ หญิง  อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
 • สำเร็จการศึกษาจาก
  • โรงเรียนจ่าอากาศ เหล่าช่างอากาศ เหล่าสื่อสาร หรือ
  • โรงเรียนเหล่าทัพ หลักสูตรช่างอากาศยาน หรือ
  • โรงเรียนช่างฝีมือทหาร หลักสูตรเครื่องกล หรือ
  • สถาบันการบินพลเรือน
   • สาขาช่างบำรุงอากาศยาน (A/M)
   • สาขาช่างบำรุงอุปกรณ์สื่อสารการบิน (A/I)
   • สาขาช่างบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสารการบิน (C/M) หรือ
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน เครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อากาศยาน หรือที่เกี่ยวข้อง
 • Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน หรือ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน ทั้งนี้ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ Personal Computer ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • มีประสบการณ์งานด้านวางแผนการซ่อมบำรุงอากาศยานไม่น้อยกว่า 1 ปี

คุณสมบัติที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา (หากมี)                 

 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความสำเร็จในงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีมและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน

 • ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
 • อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร

 • ผู้สมัครสามารถสมัครผ่าน Link

https://career.thaiairways.com/career/

 • ระยะเวลาการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Email ได้ที่ recruitment@thaiairways.com  หรือ โทร 025451416

ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดในช่องทาง https://career.thaiairways.com/career/
 • ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 • กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน

การพิจารณาคัดเลือกและการแจ้งผลการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทฯจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification)  หากบริษัทฯ พิจารณา

เห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัท  เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรเท่านั้น  สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

32008731_AIRCRAFT MECHANIC 2_TH_SV_MA-E2
Technical
Suvarnabhumi
Permanent
5
MA-E2
1
Technician