AIRCRAFT MECHANIC 3

Job summary

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือก  ในตำแหน่ง AIRCRAFT MECHANIC 3  สังกัดฝ่ายปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยานลานจอดการบินไทยและสายการบินลูกค้า  จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2566

Job descriptions

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ซ่อมบำรุงอากาศยานลานจอด ให้ได้มาตรฐานตามคู่มือการซ่อมบำรุงจากโรงงาน Aircraft Maintenance Manual (AMM), Trouble Shooting Manual (TSP), Aircraft Wiring Manual (AWM), Aircraft Schematic Manual (ASM), Electrical Standard practices Manual (ESPM)

qualification

คุณสมบัติทั่วไป

 • ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุระหว่าง 20-45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่อง Personal Computer ได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้ และยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน โดยมีการกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีมภายใต้แรงกดดัน และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • วุฒิการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง อนุปริญญา สูงกว่าหรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชาซ่อมบำรุงอากาศยาน หรือ สำเร็จหลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน ที่ได้ถูกรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • หากคุณสมบัติของผู้สมัครไม่ตรงตามข้อด้านบน ผู้สมัครต้องถือใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดินจาก สำนักงานการบินพลเรือน แห่งประเทศไทย ซึ่งยังไม่ขาดการต่ออายุหรือหากขาดการต่ออายุต้องไม่เกิน 4 ปีนับจากวันหมดอายุ
 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 59 คะแนน  ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี  นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอากาศยาน อย่างน้อย 2 ปี

คุณสมบัติที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา (หากมี)                                                                                          

 • ใบอนุญาตินายช่างภาคพื้นดินจาก สำนักงานการบินพลเรือน แห่งประเทศไทย ซึ่งยังไม่ขาดการต่ออายุหรือหากขาดการต่ออายุต้องไม่เกิน 4 ปีนับจากวันหมดอายุ
 • สามารถทำงานเป็นกะ (Shift Work) ได้
 • มีความรู้และประสบการณ์พื้นฐานช่างอากาศยาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน

 • ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
 • อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร

 • ผู้สมัครสามารถสมัครผ่าน Link

https://career.thaiairways.com/career/

 • ระยะเวลาการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2566  เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Email ได้ที่ recruitment@thaiairways.com  หรือ โทร 025451416

ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดในช่องทาง https://career.thaiairways.com/career/
 • ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 • กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน

การพิจารณาคัดเลือกและการแจ้งผลการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทฯจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification)  หากบริษัทฯ พิจารณา

เห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัท  เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรเท่านั้น  สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

07601706_AIRCRAFT MECHANIC 3 _TH_SV_LC
Technical
Suvarnabhumi
Permanent
6
LC
1
Technician