AIRCRAFT WORKSHOP MECHANIC 2

Job summary

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ขยายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือก ในตำแหน่ง Aircraft Workshop Mechanic 2 สังกัดกลุ่มงานซ่อมเครื่องยนต์อากาศยาน (MC-A) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2567

จำนวน 3 อัตรา

Job descriptions

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ซ่อมเครื่องยนต์อากาศยานให้ได้มาตรฐานตามคู่มือการซ่อมบำรุง
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

qualification

คุณสมบัติทั่วไป

 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 20 – 35 ปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และมีเอกสารรับรอง สด. 8 หรือ สด. 43
 • วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน เครื่องกล ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล สาขาไฟฟ้า สาขาอากาศยาน หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ Personal Computer ได้เป็นอย่างดี
 • มีผลการทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน หรือ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี  นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • มีความรู้และประสบการณ์ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์อากาศยาน

คุณสมบัติอื่น ๆ

 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล ไม่ประกอบกิจการอื่นใดที่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการทำงานในบริษัทการบินไทย
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางและลำดับในการทำงานได้อย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีมและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน

 • ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
 • อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร

ระยะเวลาการรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2567  เวลา 16.30 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Email ได้ที่ recruitment@thaiairways.com  หรือ โทร 025451416

ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดในช่องทาง https://career.thaiairways.com/career/
 • ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 • ผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์
 • กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน

การพิจารณาคัดเลือกและการแจ้งผลการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification)  หากบริษัท พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัท  เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัท เห็นสมควรเท่านั้น  สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

07420405_AIRCRAFT WORKSHOP MECHANIC 2 _DT_DM_MC-A
Technical
Donmuang
Permanent
5
MC-A
1
General Staff