AIRCRAFT WORKSHOP MECHANIC 2

Job summary

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือก  ในตำแหน่ง AIRCRAFT WORKSHOP MECHANIC 2 สังกัดกลุ่มงานซ่อมอุปกรณ์เครื่องวัดการบินอากาศยาน (MB-A2) จำนวน 1 อัตรา  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2566

 

Job descriptions

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องวัดอากาศยานให้ได้มาตรฐานตามคู่มือการซ่อมบำรุงและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

qualification

คุณสมบัติทั่วไป

 • ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีนับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร  ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สำเร็จการศึกษาจาก
  • โรงเรียนจ่าอากาศ เหล่าช่างอากาศ เหล่าสื่อสาร หรือ โรงเรียนเหล่าทัพ หลักสูตรช่างอากาศยาน หรือ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร หลักสูตรช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • สถาบันการบินพลเรือน และสถาบันที่ทำ MOU กับ บมจ.การบินไทย  สาขาช่างบำรุงอากาศยาน (AM), สาขาช่างบำรุงอุปกรณ์เครื่องวัดอากาศยาน (AI), สาขาช่างบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสารการบิน (CM), สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบอากาศยาน (AST), สาขาวิชาช่างเอวิโอนิกส์ (AMEL)
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ช่างไฟฟ้า  ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • มีผลการทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน หรือ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

 • มีความรู้ความสามารถในการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน
 • มีความรู้ความสามารถในการอ่านคู่มือภาษาอังกฤษได้ดี

คุณสมบัติอื่นที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา

 • บุคลิกภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน
 • มีประวัติเคยฝึกงานหรือช่วยงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน

 • ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
 • อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร

ระยะเวลาการรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2566  เวลา 16.30 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Email ได้ที่ recruitment@thaiairways.com  หรือ โทร 025451416

ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดในช่องทาง https://career.thaiairways.com/career/
 • ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 • กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน

การพิจารณาคัดเลือกและการแจ้งผลการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification)  หากบริษัท พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัท  เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัท เห็นสมควรเท่านั้น  สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

32008582_AIRCRAFT WORKSHOP MECHANIC 2 _TH_DM_MB-A2
Technical
Donmuang
Permanent
5
MB-A2
1
General Staff