AUDIT MAMAGER

Job summary

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกในตำแหน่ง Audit Manager สังกัดกลุ่มงานการตรวจสอบ 2 จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2567

Job descriptions

• ร่วมกำหนดแนวทางและประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดลำดับความสำคัญของกระบวนการทำงานของบริษัท (Audit Universe) พร้อมทั้งร่วมกับกลุ่มงานพัฒนาการตรวจสอบภายในและบริหารทั่วไปในการจัดทำแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจำปี
• สนับสนุนข้อมูลและร่วมพิจารณาแผนการตรวจสอบเพื่อปรับปรุงระหว่างปีให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบสำคัญ
• วางแผน กำกับดูแล ติดตามและสอบทานการจัดทำแผนการตรวจสอบในรายละเอียด ซึ่งรวมถึงแผนปฏิบัติงานตรวจสอบและแนวการตรวจสอบ (Audit Program) สำหรับกระบวนการสนับสนุนธุรกิจ (Business Support) และกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี
• ร่วมวางแผน ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของทีมงานตรวจสอบในกระบวนการตรวจสอบกระบวนการสนับสนุนธุรกิจ (Business Support) และกระบวนการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ความมั่นใจในความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงาน ประสิทธิภาพประสิทธิผลของกระบวนการทำงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
• ตรวจสอบตามหัวข้อในแนวการตรวจสอบ (Audit Program) ที่ได้รับ
• กำกับดูแล ให้คำแนะนำการปฏิบัติงานตามหัวข้อในแนวการตรวจสอบ (Audit Program)
• สอบทานกระดาษทำการและสอบทานร่างรายงานการตรวจสอบ
• กำกับดูแล จัดทำและสอบทาน รวมถึงประเมินประเด็นที่ตรวจพบเพื่อนำมาจัดทำร่างรายงานการตรวจสอบ
• ประชุมปิดการตรวจสอบกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานรับตรวจ และสอบทานบันทึกการประชุม
• ติดตามและสอบทานเพื่อออกรายงานการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์
• ติดตามและสอบทานการจัดทำรายงานประเด็นสำคัญที่ตรวจพบเพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
• สอบทาน ติดตามผล และประเมินความเพียงพอของการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ และการรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการ
• ให้คำปรึกษารวมถึงสนับสนุนข้อมูล ด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลแก่ผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ
• ปฏิบัติงานตรวจสอบพิเศษตามแนวทางที่ได้รับมอบหมาย
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

qualification

คุณสมบัติทั่วไป
• ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
• อายุ 25- 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่บริษัทมีประกาศรับสมัคร
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา หรือหากสำเร็จในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
• มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน โดยมีผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) ประเภทบุคคลทั่วไป (Personal) ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน หรือ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่น้อยกว่า 59 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร
• ต้องมีวุฒิบัตรหรือเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certificated Public Accountant : CPA) หรือ มีการฝึกหัดงานสอบบัญชีเป็นเวลาต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันยื่นคำขอแจ้งการฝึกหัดงาน และมีเวลาฝึกหัดงานรวมกันไม่น้อยกว่า 3,000 ชั่วโมง

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (คุณสมบัติอื่นที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา)
• มีความรอบรู้ในธุรกิจขององค์กรและธุรกิจการบิน
• มีความรู้ในเรื่องกฎ ระเบียบ ทั้งของบริษัท หน่วยงานราชการ และ/หรือองค์กรการบินสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
• หากมีวุฒิบัตรทางวิชาชีพการตรวจสอบภายในเช่น Certified Professional Internal Audit of Thailand (CPIAT) , Internal Audit Certificate Program (IACP) , Certified Internal Auditor (CIA) , Certified Information Systems Auditor (CISA) เป็นต้น จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
• มีความรู้และประสบการณ์ในงานบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแล
• มีความสามารถในการประมวลผล การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและการสรุปรายงาน
• มีทักษะการสื่อสาร ถ่ายทอดข้อมูล และให้คำปรึกษาแนะนำ และแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิผล
• มีความละเอียด รอบคอบ มีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม และเก็บรักษาความลับได้
• มีทักษะในการโน้มน้าว สร้างความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมปฏิบัติงานในทุกระดับทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
• มีทัศนคติ มนุษยสัมพันธ์ดี และมีภาวะผู้นำ
• มีหลักและเทคนิคการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
• มีทักษะในการเขียนรายงาน และการนำเสนอ (Presentation)
• มีความสามารถในการใช้งานภาษาอังกฤษในระดับดี

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน
ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร
• ผู้สมัครสามารถสมัครผ่าน Link https://career.thaiairways.com/career/
• ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2567 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Email ได้ที่ recruitment@thaiairways.com หรือ โทร 025452826 หรือ 025452647

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
• ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดในช่องทาง https://career.thaiairways.com/career/
• ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
• กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน

การพิจารณาคัดเลือก
บริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัทเพื่อสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์แนวความคิดในการบริหารจัดการงานในตำแหน่งที่สมัคร โดยมีแผนงานการดำเนินงาน ระยะเวลา และเป้าหมายในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เป็นภาษาไทย ในรูปแบบ PowerPoint ก่อนวันเข้ารับการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ข้อมูลจากการแสดงวิสัยทัศน์จะนำมาเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์ที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานหากได้รับการคัดเลือก

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification) หากบริษัทพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัทเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัทเห็นสมควรเท่านั้น สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น

22350108_AUDIT MAMAGER_AUDIT_HO
Office of the Internal Audit
Head Office
Permanent
8
D4-C
2
Management