CHIEF SYSTEMS ANALYST

Job summary

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกในตำแหน่ง Chief Systems Analyst สังกัดกลุ่มงานบริหารและวิเคราะห์ข้อมูล (D5-A) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2567

จำนวน 5 อัตรา

Job descriptions

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษา วิเคราะห์ ร่วมกำหนดกลยุทธ์และดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้านดิจิทัล (Digital Strategy) รวมถึงเป็นพันธมิตรกับส่วนงานต่าง ๆ ผลักดันและขับเคลื่อนนำองค์กรไปสู่องค์กรที่ตัดสินใจด้วยข้อมูล (Data Driven Organization)
 • ประสานงานเพื่อให้มีการดำเนินการจัดตั้งโครงสร้างการกำกับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Structure) และจัดทำแผนการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management Program) ในการดูแลข้อมูลต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ ให้มีความเชื่อมโยง ถูกต้อง และมีคุณภาพ
 • ร่วมจัดทำแผนงานพร้อมกำกับดูแลการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนองค์กรดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Skill and Competency Development)
 • ศึกษาและกำหนดแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกลยุทธ์การแข่งขันเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจโดยการใช้ข้อมูล (Data Driven Strategy) ส่งเสริมการนำผลที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ
 • ร่วมจัดทำ Enterprise Data Lake สำหรับการจัดการข้อมูลในระดับองค์กร เพื่อบริหารจัดการข้อมูลที่ยังไม่มีการปรับแต่งโครงสร้าง (Unstructured Data) หรือข้อมูลดิบ (Raw Data) จัดเก็บไว้ในระบบข้อมูลส่วนกลางขนาดใหญ่ (Big Data Platform) ที่เหมาะสมและมีคุณภาพ เพื่อสามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายในองค์กร
 • ศึกษา วิเคราะห์ ร่วมกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารจัดการข้อมูลของบริษัท ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล และการบำรุงรักษารวบรวมข้อมูลเหล่านั้นให้คงอยู่ สามารถนำออกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ศึกษา วิเคราะห์ ร่วมกำหนดมาตรฐานของวิธีการร้องขอข้อมูลโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูล
 • วิเคราะห์และจัดทำการสร้างแบบจำลองข้อมูลองค์กร (Data Enterprise Model) ในการสร้างแบบจำลองกราฟิกของข้อมูลที่ใช้โดยองค์กรเพื่อช่วยในการกำกับดูแลข้อมูล
 • วิเคราะห์และจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) และเมตะดาต้า (Metadata) โดยระบุรายละเอียดของแหล่งข้อมูลและคำอธิบายรายละเอียดเพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล และใช้ประโยชน์ในการจำทำบัญชีข้อมูลของหน่วยงานในองค์กร
 • ศึกษา วิเคราะห์ ร่วมกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการเก็บรักษาข้อมูล (Data Retention Policy) และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เก็บรักษาข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองข้อมูล และลดโอกาสการละเมิดหรือรั่วไหลของข้อมูลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ศึกษา วิเคราะห์ ร่วมกำหนดนโยบายทางด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security Policy) เพื่อให้กระบวนการทางด้านการจัดการข้อมูลในองค์กรเป็นไปตามมาตรฐานและมีความปลอดภัย
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

qualification

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไป

 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว โดยต้องมีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้งานเครื่อง Personal Computer และการใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด อ่าน และเขียนได้เป็นอย่างดี
 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 59 คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ประเภทบุคคลทั่วไป (Personal) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี  นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • มีความตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนสู่ Data Driven Organization
 • มีความรู้ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสถิติ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ และการวิเคราะห์
 • มีความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี
 • มีทักษะ ความรู้ด้านการบริหารจัดการข้อมูล (RDBMS) สามารถเขียน SQL หรือภาษาที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลอื่น ๆ
 • มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) ได้แก่ การทำ Data Integration, Data Integrity, Data Cleansing
 • มีทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ในการสื่อสารข้อมูลออกเป็นภาพให้เห็นได้ชัดเจน (Visualization) โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น BI, Dashboard
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
 • มีความสามารถในการสื่อสารทั้งด้านการพูดและการเขียน และมีความสามารถในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวเกิดความเข้าใจได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน

คุณสมบัติอื่น ๆ         

 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีม และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง
 • มีความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้ เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้จริง
 • มีความรับผิดชอบและความคิดสร้างสรรค์

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน

 • ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
 • อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร

ระยะเวลาการรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2567 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ได้ที่ recruitment@thaiairways.com หรือ โทร 025451416

ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดในช่องทาง https://career.thaiairways.com/career/
 • ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 • กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน

การพิจารณาคัดเลือกและการแจ้งผลการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification)  หากบริษัท พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัท  เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัท เห็นสมควรเท่านั้น  สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification)  หากบริษัท พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัท  เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัท เห็นสมควรเท่านั้น  สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

 

11300207_CHIEF SYSTEMS ANALYST_D5_HO_D5-A
Digital
Head Office
Permanent
7
D5-A
1
General Staff