CHIEF SYSTEMS ANALYST

Job summary

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกในตำแหน่ง Chief Systems Analyst สังกัดกลุ่มงานปฏิบัติการและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2567

Job descriptions

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษา Technical Department Strategy และกระบวนการต่าง ๆ ในการซ่อมบำรุงอากาศยาน และสนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยานเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของฝ่ายช่างให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และกระบวนการการซ่อมบำรุงอากาศยานของฝ่ายช่าง
 • ดูแล ปรับปรุง และพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการซ่อมบำรุงอกาศยานและกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงอากาศยาน เพื่อให้สามารถสนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยานได้อย่างมีคุณภาพ ถูกต้อง น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในของฝ่ายช่างและต่างหน่วย รวมทั้งบริษัทผู้ผลิต อากาศยานและอุปกรณ์อากาศยาน เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการซ่อมบำรุงอากาศยาน สนับสนุนการบริหารและการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และกระบวนการซ่อมบำรุงอากาศยานของสายช่าง
 • ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาแก่ผู้ใช้งานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการซ่อมบำรุงอากาศยาน
 • วิเคราะห์ระบบ และจัดทำรายงานจากระบบสารสนเทศตามการร้องขอจากผู้ใช้งาน
 • ศึกษาและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ระบบสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการซ่อมบำรุงอากาศยานและระบบเพื่อการสนุบสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยาน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

qualification

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไป

 • สัญชาติไทย อายุ 20-45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว โดยต้องมีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้งานเครื่อง Personal Computer ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint และระบบหรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่งาน
 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี  นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • มีความรู้หรือประสบการณ์ทางด้าน IT พื้นฐาน เช่น ระบบปฏิบัติการ Windows
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ระบบ

คุณสมบัติอื่น ๆ

 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทัศนคติเชิงบวก และมีความสนใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีม และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน

 • ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
 • อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร

ระยะเวลาการรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ได้ที่ recruitment@thaiairways.com หรือ โทร 025451416

ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดในช่องทาง https://career.thaiairways.com/career/
 • ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 • ผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์
 • กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน

การพิจารณาคัดเลือกและการแจ้งผลการคัดเลือก

 • สอบภาคปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification)  หากบริษัท พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัท  เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัท เห็นสมควรเท่านั้น  สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

 

32018949_CHIEF SYSTEMS ANALYST_DT_SV_TD-D
Technical
Suvarnabhumi
Permanent
7
TD-D
1
General Staff