CHIEF SYSTEMS ANALYST

Job summary

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกในตำแหน่ง CHIEF SYSTEMS ANALYST  สังกัดกลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยานและข้อมูลการบริหาร จำนวน 1 อัตรา  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2566

Job descriptions

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ศึกษา Technical Department Strategy และกระบวนการต่างๆ ในการซ่อมบำรุงอากาศยานและสนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยานเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของฝ่ายช่างให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และกระบวนการซ่อมบำรุงอากาศยานของฝ่ายช่าง
 • ดูแล ปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการซ่อมบำรุงอากาศยาน และ กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงอากาศยานเพื่อให้สามารถสนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยานได้อย่างมีคุณภาพ ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีประสิทธภาพสูงสุด
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในฝ่ายช่าง และต่างหน่วย รวมทั้งบริษัทผู้ผลิตอากาศยานและอุปกรณ์อากาศยาน เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการซ่อมบำรุงอากาศยาน สนับสนุนการบริหารและการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และกระบวนการซ่อมบำรุงอากาศยานของสายช่าง
 • ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาแก่ผู้ใช้งานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการซ่อมบำรุงอากศยาน
 • จัดทำรายงานจากระบบสารสนเทศตามการร้องขอจากผู้ใช้งาน
 • ศึกษาและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ระบบสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ พัฒนา ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการซ่อมบำรุงอากาศยานและระบบเพื่อการสนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยาน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

qualification

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไป

 • ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร  ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด อ่าน และเขียนเป็นอย่างดี

คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน    

 •  ความรู้พื้นฐานทางการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศ
 •  มีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนา การดูแลระบบสารสนเทศ และการกำกับดูแล
 • ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการฐานข้อมูล
 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา         

 • มีความรู้หรือประสบการณ์ทางด้าน SAP
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนา การดูแลระบบสารสนเทศ และการกำกับดูแลโครงการระบบสารสนเทศต่างๆ อย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีประสบการณ์ในการใช้งาน บริหารจัดการฐานข้อมูล
 • มีความรู้และประสบการณ์ในด้านโครงสร้างสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ
 • มีความใฝ่รู้ หาข้อมูล และการติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น และทำงานเป็นทีมได้

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน

 • ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
 • อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร

ระยะเวลาการรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ได้ที่ recruitment@thaiairways.com หรือ โทร 025451416

ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดในช่องทาง https://career.thaiairways.com/career/
 • ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 • กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน

การพิจารณาคัดเลือกและการแจ้งผลการคัดเลือก

 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification)  หากบริษัท พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัท  เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัท เห็นสมควรเท่านั้น  สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

320188949_CHIEF SYSTEMS ANALYST_TH_SV_TD-C
Technical
Suvarnabhumi
Permanent
7
TD-C
1
General Staff