COOK 3

Job summary

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกในตำแหน่ง Cook 3 สังกัดกลุ่มงานครัวการบินเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

Job descriptions

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
 • ปรุงอาหารหน้าเตา ตามมาตรฐานคุณภาพครัวการบิน
 • มีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดความปลอดภัย และสุขอนามัยภายในครัว
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

qualification

คุณสมบัติทั่วไป

 • สัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว มีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
 • วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • มีใจรักบริการ และชื่นชอบในงาน
 • มีความชำนาญในด้านการทำอาหาร หรือการทำงานในครัว
 • มีความรู้เรื่องการตั้งราคา มีความสามารถในการออกแบบเมนูอาหาร
 • มีความรู้และความเข้าใจระบบการทำงานในครัวตั้งแต่ต้นจนจบ
 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร

คุณสมบัติที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา         

 • มีประสบการณ์ด้านการทำงานครัวร้อน ครัวเย็น ครัวไทย ครัวจีน ครัวเบเกอรี่ ภัตตาคาร/ร้านอาหาร หรือโรงแรม รีสอร์ท อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะความรู้และความสามารถพิเศษอื่น เช่น การแกะสลักผัก ผลไม้ เทคนิคการทำอาหาร

คุณสมบัติอื่น ๆ         

 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
 • มีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพและทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีมภายใต้แรงกดดัน และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน

 • ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
 • อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร

 • ผู้สมัครสามารถสมัครผ่าน Link

https://career.thaiairways.com/career/

ระยะเวลาการรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ได้ที่ recruitment@thaiairways.com  หรือ โทร 025451416

ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดในช่องทาง https://career.thaiairways.com/career/
 • ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 • กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน

การพิจารณาคัดเลือกและการแจ้งผลการคัดเลือก

 • ทดสอบข้อเขียน
 • สอบภาคปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification)  หากบริษัท พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัท  เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัท เห็นสมควรเท่านั้น  สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

32012799_COOK 3_DV_CNX_CC-2
Aviation Business Unit
Chiangmai
Permanent
5
CC-2
1
General Staff