ENGINEER 4

Job summary

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกในตำแหน่ง ENGINEER 4 สังกัดกลุ่มงานบริหารอาคารและรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2566

Job descriptions

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานตรวจสอบควบคุมการบำรุงรักษาระบบประกอบอาคารที่เกี่ยวข้องกับระบบวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือระบบวงจรต่างๆ พร้อมทั้งงานซ่อมแซมระบบบริภัณฑ์ไฟฟ้า ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

qualification

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไป

 • สัญชาติไทย อายุ 30 – 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
 • เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และมีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต, ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้ Personal Computer ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Office : Word, Excel และ PowerPoint
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน  หรือ  Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน  ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี  นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลังระดับภาคีวิศวกร
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร หรือวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 10 ปี
 • มีประสบการณ์ยื่นขออนุญาตผลิตกำลังไฟฟ้าควบคุม (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้

คุณสมบัติที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา

 • เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ระดับสามัญ (ผชอ.) หรือ ระดับอาวุโส (ผอส.) ประจำอาคารควบคุม
 • สามารถจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามแนวทางกรมบัญชีกลาง
 • มีผลงาน งานออกแบบและคำนวณ หรือ งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต หรือ งานพิจารณาตรวจสอบ หรือ งานอำนวยการใช้ระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า อย่างน้อย 2 โครงการ

คุณสมบัติอื่น ๆ         

 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีม และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน

 • ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
 • อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร

ระยะเวลาการรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง  E-mail ได้ที่ recruitment@thaiairways.com หรือ โทร 025451416

ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดในช่องทาง https://career.thaiairways.com/career/
 • ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 • กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน

การพิจารณาคัดเลือกและการแจ้งผลการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification)  หากบริษัท พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัท  เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัท เห็นสมควรเท่านั้น  สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

 

32017332 _ENGINEER 4_HR_HO_BB-A
Human Resources
Head Office
Permanent
7
BB-A
1
General Staff