FINANCE ANALYST 3

Job summary

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกในตำแหน่ง Finance Analyst 3  สังกัดกลุ่มงานปฏิบัติการเงินทุน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 6 ตุลาคม  2566

Job descriptions

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการชำระเงินคืนเงินทุนให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาทางการเงินต่างๆและตามกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาเช่าเครื่องบิน สัญญาเงินกู้ เป็นต้น
 • จัดทำข้อมูลการชำระเงินภายใต้เงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน ข้อกำหนดการออกหลักทรัพย์ และข้อตกลงต่างๆ ให้แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณประจำปีรวมถึงการให้ข้อมูลดังกล่าวแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำข้อมูลหนี้ของบริษัทฯ และค่าเช่าเครื่องบินในระบบ SAP ด้วยความถูกต้อง แม่นยำ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้การบริหารเงินทุนเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ หน่วยงานราชการ ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

qualification

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไป

 • ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 32 ปี ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน การบัญชี เศรษศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้ Microsoft Office : Word, Excel,  Power point และ E-mail ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนและเขียนได้ดี
 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 55 คะแนน หรือ  Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน  ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี  นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (คุณสมบัติอื่นที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา)

 • มีประสบการณ์ และ/หรือ มีความรู้พื้นฐานด้านพิจารณา
 • มีทักษะในการประสานงาน และมีความสามารถในการสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
 • สามารถปฎิบัติงานภายใต้สภาวะความกดดันและแก้ไขปัญหาในเวลาที่จำกัดได้
 • มีความระเอียดรอบคอบ มีวินัย และมีความรับผิดชอบ

คุณสมบัติอื่น ๆ         

 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีม และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน

 • ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
 • อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร

ระยะเวลาการรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ได้ที่ recruitment@thaiairways.com หรือ โทร 025451416

ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดในช่องทาง https://career.thaiairways.com/career/
 • ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 • กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน

การพิจารณาคัดเลือกและการแจ้งผลการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification)  หากบริษัท พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัท  เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัท เห็นสมควรเท่านั้น  สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

32014214_FINANCE ANALYST 3_FA_HO_UA-B
Finance & Accounting
Head Office
Permanent
5
UA-B
2
General Staff