FINANCE ANALYST 4

Job summary

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกในตำแหน่ง Finance Analyst 4 กลุ่มงานเงินทุน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2566

Job descriptions

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อสนับสนุนการจัดหาเงินทุน
 • จัดทำข้อมูลและเอกสารประกอบเพื่อเตรียมการประชุมในวาระต่าง ๆ
 • ศึกษาและจัดทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุน
 • จัดทำและประสานเพื่อสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนทางการเงินของบริษัทฯ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่สัญญาทางการเงิน (Relationship Management) ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงภาครัฐ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

qualification

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไป

 • ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 32 ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิการศึกษาสาขาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

กรณีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  จะต้องต้องมีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี

กรณีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท  จะต้องมีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี

 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้ MS Office : Word, Excel, Power Point และ E-mail ได้เป็นอย่างดี
 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 55 คะแนน หรือ  Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน  ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี  นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (คุณสมบัติอื่นที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา)

 • มีประสบการณ์ และ/หรือ มีความรู้พื้นฐานด้านการเงิน
 • มีทักษะในการประสานงานและมีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถปรับตัวให้เข้ากับแต่ละสถานการณ์ได้
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันและแก้ไขปัญหาในเวลาที่จำกัดได้
 • มีวินัย มีทัศนคติที่ดี และมีความรับผิดชอบสูงและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

คุณสมบัติอื่น ๆ         

 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน  และสามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน

 • ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
 • อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน  ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร

ระยะเวลาการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  6 ตุลาคม 2566 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Email ได้ที่ recruitment@thaiairways.com  หรือ โทร 025451416

ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดในช่องทาง https://career.thaiairways.com/career/
 • ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 • กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน

การพิจารณาคัดเลือกและการแจ้งผลการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification)  หากบริษัท พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัท  เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัท เห็นสมควรเท่านั้น  สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร

32014225_FINANCE ANALYST 4_FA_HO_UA-A
Finance & Accounting
Head Office
Permanent
6
UA-A
3
General Staff