HEAD OF OFFICE OF THE INTERNAL AUDIT

Job summary

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

Job descriptions

 • กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสำนักงานฯ และนำเสนอแผนการตรวจสอบประจำปี
 • ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
 • กํากับ ดูแลการดําเนินงานของสํานักงานฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • กํากับดูแลการตรวจสอบธุรกิจหลัก (Core Business) และกระบวนการสนับสนุน เพื่อให้ความมั่นใจในความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินและการดําเนินงาน ประสิทธิภาพประสิทธิผลของกระบวนการทํางาน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • สอบทานและอนุมัติรายงานการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ
 • กํากับดูแลการสอบทานรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โอกาสเกิดการทุจริตและประสิทธิภาพของบริษัท
 • ประสานกับผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อให้สามารถเข้าใจแผนการปฏิบัติงานและกําหนดขอบเขตการตรวจสอบภายใน
 • เป็นที่ปรึกษาด้านระบบการตรวจสอบภายในให้กับผู้บริหารระดับสูง
 • บริหารสํานักงานการตรวจสอบภายใน รวมถึงประสานงานด้านการตรวจสอบภายในกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • ปฏิบัติงานตรวจสอบเฉพาะกิจตามที่ได้รับมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการตรวจสอบ
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคํานึงถึงการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ/หรือการบั่นทอนความเป็นอิสระเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน

qualification

คุณสมบัติทั่วไป
• ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการตรวจสอบภายใน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
• ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานเหลือนับถึงวันเกษียณอายุไม่น้อยกว่า 15 เดือน นับจากวันที่เริ่มกระบวนการคัดสรร หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
• มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน หรืองานด้านการกำกับควบคุม งานด้านประกันคุณภาพ

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (คุณสมบัติอื่นที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา)
• มีความรอบรู้เชิงลึกในธุรกิจเกี่ยวกับองค์กร
• มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในมีทักษะการเจรจาต่อรองและการนำเสนอ
• มีประสบการณ์ในงานการตรวจสอบภายใน หรือในสายงานที่เกี่ยวข้อง
• มีภาวะผู้นำ
• มีความสามารถในการประมวลผล การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และการสรุปรายงาน
• มีหลักและเทคนิคการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
• มีทักษะการสื่อสาร ถ่ายทอดข้อมูล และให้คำปรึกษาแนะนําที่มีประสิทธิผล
• มีทักษะในการโน้มน้าว สร้างความเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของบุคคลทุกระดับ
• มีความละเอียด รอบคอบ มีความเที่ยงธรรม และเก็บรักษาความลับได้
• มีทักษะในการประสานงาน และขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์ และตรวจสอบการปฏิบัติงาน
• มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ดีมีทักษะในการสื่อสาร ทั้งภายในองค์กร และหน่วยงานตรวจสอบ
• มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้ และยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความสำเร็จ ในการทำงาน และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน
ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร
• ผู้สมัครสามารถสมัครผ่าน Link https://career.thaiairways.com/career/
• ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Email ได้ที่ recruitment@thaiairways.com หรือ โทร 025451315 หรือ 025452647

ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
• ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดในช่องทาง https://career.thaiairways.com/career/
• ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
• กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน

การพิจารณาคัดเลือก
สัมภาษณ์เพื่อแสดงวิสัยทัศน์แนวความคิดในการบริหารจัดการงานในตำแหน่งที่สมัคร

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification) หากบริษัทพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัทเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัทเห็นสมควรเท่านั้น สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น

34205110_HEAD OF OFFICEOF THE INTERNAL AUDIT_AUDIT_HO
Office of the Internal Audit
Head Office
Permanent
10
D4
1
Management