HROD AND TALENT MANAGEMENT OFFICER

Job summary

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกในตำแหน่ง HROD And Talent Management Officer (Personnel Officer 3) สังกัดกลุ่มงานบริหารจัดการผู้มีความสามารถ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

Job descriptions

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ร่วมจัดทำกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท โดยเน้นเรื่องการจัดแผนความก้าวหน้าสายอาชีพ (Career Path) การบริหารจัดการผู้มีความสามารถ (Talent Management) และการจัดทำแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)
 • จัดทำ พัฒนา และดูแลกระบวนการบริหารจัดการผู้มีความสามารถ (Talent Management) จัดทำแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) และการจัดแผนความก้าวหน้าสายอาชีพ (Career Path)
 • ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

qualification

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไป

 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และมีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารด้านทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด อ่าน และเขียน โดยผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดแผนความก้าวหน้าสายอาชีพ (Career Path) การบริหารจัดการผู้มีความสามารถ (Talent Management) การจัดทำแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)
 • มีความคล่องตัว สามารถปรับตัว มีความยืดหยุ่นสูง และสามารถทำงานภายใต้สภาวการณ์ที่กดดันได้
 • มีทักษะการนำเสนอ (Presentation Skill) และสามารถเป็นผู้นำกิจกรรมหรือ Workshop ได้
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเก็บรักษาความลับ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา

 • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาองค์กร หรือ การจัดทำกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการผู้มีความสามารถ (Talent Management) การจัดทำแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) การจัดแผนความก้าวหน้าสายอาชีพ (Career Path) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel เป็นอย่างดี

คุณสมบัติอื่น ๆ     

 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีม และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน

 • ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
 • อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร

ระยะเวลาการรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ได้ที่ recruitment@thaiairways.com หรือ โทร 025451416

ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดในช่องทาง https://career.thaiairways.com/career/
 • ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 • กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน

การพิจารณาคัดเลือกและการแจ้งผลการคัดเลือก

 • สอบภาคปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification)  หากบริษัท พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัท  เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัท เห็นสมควรเท่านั้น  สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification)  หากบริษัท พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัท  เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัท เห็นสมควรเท่านั้น  สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

32014824_HROD AND TALENT MANAGEMENT OFFICER(PERSONNEL OFFICER 3)_HR_HO_YA-C
Human Resources
Head Office
Permanent
5
YA-C
1
General Staff