LEGAL OFFICER 4 (ขยายเวลารับสมัคร)

Job summary

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือก  ในตำแหน่ง LEGAL OFFICER 4  สังกัดกลุ่มงานนิติกรรมสัญญาและนิติการทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

Job descriptions

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบและจัดทำนิติกรรมสัญญาทุกประเภท ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • ให้ความเห็นทางกฎหมายและคำปรึกษาที่เกี่ยวกับงานนิติกรรมสัญญาและงานนิติการทั่วไปตลอดจนกฎและระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ
 • จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จดทะเบียนหนังสือรับรองบริษัทหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ
 • จัดทำหนังสือมอบอำนาจต่างๆ ของบริษัทฯ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • จดทะเบียนลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรต่างๆ ของบริษัทฯ
 • ประสานงานด้านกฎหมายกับหน่วยงานภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

qualification

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไป

 • ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุ 25 ปีขึ้นไป (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)  ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ และ/หรือ ปริญญาโท นิติศาสตร์ หากมีเนติบัณฑิตไทย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมาย อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี  ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) อย่างน้อย  700 คะแนน หรือ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) อย่างน้อย 68 คะแนน

ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี  นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน

 • ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
 • อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร

 • ผู้สมัครสามารถสมัครผ่าน Link

https://career.thaiairways.com/career/

 • ระยะเวลาการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ถึงเวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Email ได้ที่ recruitment@thaiairways.com  หรือ โทร 025451416

ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดในช่องทาง https://career.thaiairways.com/career/
 • ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 • กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน

การพิจารณาคัดเลือกและการแจ้งผลการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification)  หากบริษัท พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัท  เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัท เห็นสมควรเท่านั้น  สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

17250106_LEGAL OFFICER 4_CC_HO_3C-A_expand1
Corporate Compliance
Head Office
Permanent
6
สังกัด 3C-A (ขยายเวลารับสมัคร)
2
General Staff