LEGAL OFFICER 6

Job summary

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะขยายรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกในตำแหน่ง นิติกร 6 กลุ่มงานนิติกรรมสัญญาและนิติการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

Job descriptions

• ตรวจสอบและจัดทำนิติกรรมสัญญาทุกประเภท ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• ให้ความเห็นทางกฎหมายและคำปรึกษาที่เกี่ยวกับงานนิติกรรมสัญญาและงานนิติการทั่วไป ตลอดจนกฎและระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ
• จดทะเบียน เปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จดทะเบียนหนังสือรับรองบริษัทฯ หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทฯ
• จัดทำหนังสือมอบอำนาจต่างๆ ของบริษัทฯ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
• จดทะเบียนลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรต่างๆ ของบริษัทฯ
• ประสานงานด้านกฎหมายกับหน่วยงานภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้อง
• ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

qualification

คุณสมบัติทั่วไป
• ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุ 30 ปีขึ้นไป นับจากวันที่บริษัทมีประกาศรับสมัคร ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิติศาสตร์ หากมีเนติบัณฑิตไทย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีประสบการณ์ในงานด้านกฎหมาย อย่างน้อย 7 ปี

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (คุณสมบัติอื่นที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา)
• ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 68 คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 700 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร
• มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้ และยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความสำเร็จ ในการทำงาน และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน
ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร
• ผู้สมัครสามารถสมัครผ่าน Link https://career.thaiairways.com/career/
• ขยายระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Email ได้ที่ recruitment@thaiairways.com หรือ โทร 025451315 หรือ 025452647

ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
• ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดในช่องทาง https://career.thaiairways.com/career/
• ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
• กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน

การพิจารณาคัดเลือก
• สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification) หากบริษัทพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัทเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัทเห็นสมควรเท่านั้น สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น

17350108_LEGAL OFFICER 6_CC_HO_3C-A
Corporate Compliance
Head Office
Permanent
8
3C-A
2
Management