MARKETING RESEARCH ANALYST 3

Job summary

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกในตำแหน่ง Marketing Research Analyst 3 สังกัดกลุ่มงานการตลาดช่องทางค้นหาดิจิทัล (AD-C) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

Job descriptions

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหารจัดการ Content บนเว็บไซต์ thaiairways.com และ Sawasdee Lifestyle Content Hub ซึ่งรวมถึงจัดทำ ตรวจทาน แก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการขายและการตลาดช่องทางค้นหาดิจิทัล
 • บริหารจัดการ Social Media เช่น Facebook และ Instagram ของ Sawasdee Lifestyle Content Hub
 • จัดเตรียม รวบรวมข้อมูล เพื่อกำหนดแผนการทำ Search Engine Marketing (SEO/SEM) เพื่อสนับสนุนการขายบัตรโดยสารผ่านช่องทางดิจิทัลของทุกเส้นทางการบินทั่วโลก รวมถึงนำข้อมูลจากการทำ SEO/SEM มาวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานและพัฒนาการดำเนินงานในครั้งถัดไป
 • จัดทำเอกสาร รายงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปฏิบัติงาน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

qualification

คุณสมบัติทั่วไป

 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว มีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี โดยผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน  หรือ  Test of English for International Communication (TOEIC) ประเภทบุคคลทั่วไป (Personal) ไม่ต่ำกว่า 700 คะแนน หรือมีคะแนน TOEFL (iBT) 80 หรือ
  IELST 6.5 ขึ้นไป ทั้งนี้  ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี  นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • มีความรู้หรือประสบการณ์ในการทำ Search Engine Marketing (SEO/SEM)
 • มีประสบการณ์ในการทำ หรือบริหารจัดการ Content บนเว็บไซต์
 • มีความรู้พื้นฐานในการใช้ภาษา HTML, CSS
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสำหรับการเขียนและการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • มีความชำนาญในการใช้ Microsoft Office เพื่อจัดทำ รายงานวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูล
 • มีความละเอียดรอบคอบ กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ปัญหาภายในเวลาที่จำกัด สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้อย่างดี
 • มีนิสัยรักการอ่าน ค้นคว้าหาข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของบทความ ให้ความเห็นพร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบทความ และสามารถสรุปความได้

คุณสมบัติอื่นที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา

 • มีความรู้และประสบการณ์ด้าน E-Commerce, Digital Marketing และ Content Marketing
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้ Google Analytics, WordPress, Adobe Photoshop หรือโปรแกรมแต่งรูปภาพต่าง ๆ และสามารถบริหารจัดการ Social Media Content บน Facebook และ Instagram ได้
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการเขียนบทความ ทำนิตยสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติอื่น ๆ

 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลัก ธรรมาภิบาล
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีม และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน

 • ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
 • อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามประมวลรัษฎากร

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร

ระยะเวลาการรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Email ได้ที่ recruitment@thaiairways.com  หรือ โทร 025451416

ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดในช่องทาง https://career.thaiairways.com/career/
 • ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 • ผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์
 • กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน

การพิจารณาคัดเลือกและการแจ้งผลการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification)  หากบริษัท พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัท  เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัท เห็นสมควรเท่านั้น  สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

32014612_MARKETING RESEARCH ANALYST 3_CM_HO_AD-C
Commercial
Head Office
Permanent
5
AD-C
4
General Staff