MARKETING RESEARCH ANALYST 3

Job summary

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกในตำแหน่ง Marketing Research Analyst 3 สังกัดกลุ่มงานประสบการณ์ลูกค้าระหว่างเที่ยวบิน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567

ปฏิบัติงานด้านอุปกรณ์บริการบนอากาศยาน (Equipment Service)

ปฏิบัติงานประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Job descriptions

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดทำ Cabin Layout รวมถึงการจัดทำคู่มือ Catering Handling, Cabin Articles Checklist, Catering Equipment Checklist และ Checklist ต่าง ๆ
 • กำหนดพื้นที่และรูปแบบการจัดวางครัวในอากาศยาน (Galley Layout) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำคู่มือกำหนดจำนวนอุปกรณ์ และคู่มือในการนำอุปกรณ์บริการขึ้นในทุกเที่ยวบินปกติ ทุกเส้นทางการบินของบริษัท และทุกแบบของเครื่องบิน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

qualification

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไป

 • สัญชาติไทย อายุ 20-45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว โดยต้องมีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี  นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ Microsoft Teams, Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint และ E-mail ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการติดต่อ ประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา (หากมี)

 • มีประสบการณ์การทำงานด้านคลังอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Checklist อุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านอาหารและ Checklist อาหาร เพื่อบริการบนเครื่องบิน
 • มีประสบการณ์การทำงานบริการผู้โดยสาร

คุณสมบัติอื่น ๆ         

 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล ไม่ประกอบกิจการอื่นใดที่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการทำงานในบริษัทการบินไทย
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางและลำดับในการทำงานได้อย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีมและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน

 • ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
 • อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร

ระยะเวลาการรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ได้ที่ recruitment@thaiairways.com  หรือ โทร 025451416

ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดในช่องทาง https://career.thaiairways.com/career/
 • ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 • กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน

การพิจารณาคัดเลือกและการแจ้งผลการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification)  หากบริษัท พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัท  เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัท เห็นสมควรเท่านั้น  สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

32021282_MARKETING RESEARCH ANALYST 3_DN_SV_AB-A
Commercial
Suvarnabhumi
Permanent
5
AB-A
1
General Staff