PLANNING COORDINATOR 3

Job summary

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือก  ในตำแหน่ง PLANNING COORDINATOR 3  สังกัดกลุ่มงานขับเคลื่อนองค์กร (KA-A) จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2566

Job descriptions

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานที่ดูแล (Workstreams) และฝ่ายขับเคลื่อนองค์กร
 • สนับสนุนสายงานที่ได้รับมอบหมาย  โดยเป็นผู้แทนหลักของฝ่ายขับเคลื่อนองค์กรในการประสานงานร่วมกับ Takeoff Lead และเจ้าของโครงการ  เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้
 • มีความรู้ความเข้าใจถึงเป้าหมาย ความสำคัญ กระบวนการทำงาน และสามารถถ่ายทอดแผนปฏิรูปองค์กร กระบวนการ Stage gate และการใช้งาน TG Winglet ให้ผู้เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • ติดตามและนำการประชุมรายสัปดาห์ (TO Meeting) เพื่อเป็นช่องทางในการรายงานความคืบหน้า ขอความร่วมมือ แจ้งอุปสรรค และหาแนวทางแก้ปัญหา  เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทำงานเป็นไปตามแผน
 • จัดเตรียมและนำเสนอรายงานข้อมูลล่าสุดให้กับผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการบริหารงานและใช้สื่อสารภายในองค์กร
 • ประสานงานกับฝ่ายการเงิน (TO Finance) เพื่อประเมินมูลค่า ความคุ้มค่า และความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ  รวมถึงนัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจนจบกระบวนการ Stage gate
 • สามารถบอกได้ถึงอุปสรรคหรือความล่าช้า  ระบุวิธีแก้ปัญหาและติดตามผลเพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง
 • สนับสนุนและจูงใจพนักงานในหน่วยงานที่กำกับดูแลให้เกิดโครงการริเริ่ม (Initiative) และสามารถประเมินผลกระบวนการในภาพรวมของทุกหน่วยงานได้อย่างครบถ้วน

qualification

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไป

 • ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35ปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการใช้ Microsoft Office / โปรแกรมการนำเสนองานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี  ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) อย่างน้อย 600 คะแนน หรือ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) อย่างน้อย 59 คะแนน  ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี  นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร
 • มีทักษะการพูดในที่สาธารณะ (Public Speaking)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน (คุณสมบัติอื่นที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา)

 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร นำเสนอ และถ่ายทอดองค์ความรู้
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้ และยึดหลักธรรมาภิบาล
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน

 • ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
 • อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร

 • ผู้สมัครสามารถสมัครผ่าน Link

https://career.thaiairways.com/career/

 • ระยะเวลาการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ถึงเวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Email ได้ที่ recruitment@thaiairways.com  หรือ โทร 025451416

ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดในช่องทาง https://career.thaiairways.com/career/
 • ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 • กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน

การพิจารณาคัดเลือกและการแจ้งผลการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification)  หากบริษัท พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัท  เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัท เห็นสมควรเท่านั้น  สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

23200105_PLANNING COORDINATOR 3_CE_HO_KA-A
Chief Executive Officer
Head Office
Permanent
5
KA-A
1
General Staff