PLANNING COORDINATOR 3

Job summary

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกในตำแหน่ง Planning Coordinator 3 สังกัดกลุ่มงานประสานงานเวลาเที่ยวบิน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2567

Job descriptions

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. สนับสนุนงานรวบรวมและปรับปรุงข้อมูล Codeshare TG marketing ของสายการบินคู่ค้านอกกลุ่ม Star Alliance (Non-Star alliance member) เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาก่อนจัดส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบสำรองที่นั่งของกลุ่มงานควบคุมที่นั่งก่อนเดินทาง (RC-A3) ทั้งแบบรายวันและรายสัปดาห์
  • ตรวจสอบเพื่อตรวจหาข้อมูลที่ผิดปกติของเที่ยวบิน Codeshare ที่สายการบินคู่ค้าอัพเดตลงในระบบ SchedConnect และเปรียบเทียบกับ ANNEX ก่อนแจ้งให้สายการบินคู่ค้าปรับปรุงข้อมูลในระบบ
  • ร่างอีเมล์ เพื่อติดต่อกับสายการบินคู่ค้าในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติของข้อมูลเที่ยวบินรหัสร่วม ได้แก่ เที่ยวบินยกเลิก เที่ยวบิน Codeshare TG ถูกถอดออกจาก OA ops หรือ กรณีพบข้อมูลจัดส่งไม่ตรงตาม ANNEX
  • ช่วยติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงตารางบินของสายการบินคู้ค้านอกกลุ่มพันธมิตร และประสานงานเพื่อแจ้งสายการบินคู่ค้าฯ แลกเปลี่ยนข้อมูลตารางบินตามที่กำหนดไว้ใน ANNEX และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
 2. สนับสนุนงานด้านจัดสรรเวลาทำการบินของเที่ยวบินไม่ประจำ ทั้งแบบเช่าเหมาลำและแบบธุรกิจหรืออากาศยานส่วนบุคคล (General Aviation) ในฤดูกาลการบินฤดูหนาวและฤดูร้อน ผ่านระบบ SCORE ที่ทำการบินขึ้นและลง ณ ท่าอาศยานในการดูแลของกรมท่าอากาศยาน กระบี่ อุดรธานี และนครศรีธรรมราช เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาก่อนจัดส่งให้กรมท่าอากาศยานพิจารณาต่อไป
 3. จัดทำข้อมูลสรุปรายงานเที่ยวบินไม่ประจำ (Non-Scheduled) ทั้งต่างประเทศและในประเทศที่ทำการบินขึ้นและลง ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความดูแลของกรมท่าอากาศยาน กระบี่ อุดรธานี และนครศรีธรรมราช
 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

qualification

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไป

 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และมีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด ภาษาอังกฤษในระดับดี อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 59 คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ประเภทบุคคลทั่วไป (Personal) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน ทั้งนี้ผลการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date ) ถึงวันที่ยื่นใบสมัครและต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการได้ในระดับชำนาญ
 • มีความสามารถในการใช้งานระบบปฏิบัติการที่ใช้การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะได้

คุณสมบัติที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา (หากมี)

 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนตารางบิน

คุณสมบัติอื่น ๆ         

 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีม และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน

 • ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
 • อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร

ระยะเวลาการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ได้ที่ recruitment@thaiairways.com  หรือ โทร 025451416

ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดในช่องทาง https://career.thaiairways.com/career/
 • ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 • ผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์
 • กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน

การพิจารณาคัดเลือกและการแจ้งผลการคัดเลือก

 • สอบภาคปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification)  หากบริษัท พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัท  เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัท เห็นสมควรเท่านั้น  สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

32015397_PLANNING COORDINATOR 3_DN_HO_RB-C
Commercial
Head Office
Permanent
7
RB-C
1
General Staff