PLANNING MANAGER

Job summary

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกในตำแหน่ง Planning Manager สังกัดกลุ่มงานวางแผนอากาศยาน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2567

Job descriptions

วิเคราะห์ คาดการณ์ความต้องการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนอากาศยาน และประเมินความจำเป็นในการ เลือกแบบเครื่องบินประเภทต่างๆ เครื่องยนต์ และอะไหล่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมสอดคล้องกับฝูงบิน ที่กำหนดให้เพียงพอกับความต้องการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ศึกษาตลาดซื้อขายอากาศยาน/เครื่องยนต์ เพื่อดูแนวโน้ม และทิศทางของตลาด รวมถึงต้นทุนการดำเนินงานของอากาศยาน เครื่องยนต์แบบต่างๆ เพื่อคัดเลือกเข้าสู่ฝูงบินของบริษัทฯ
วางแผนจัดหาฝูงบินที่สอดคล้องกับแผนเที่ยวบินและปัจจัยธุรกิจการบิน
สนับสนุนข้อมูลเพื่อการจัดหาอากาศยาน/เครื่องยนต์ ตามนโยบายบริษัทฯ ด้วยวิธีทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อให้ต้นทุน การจัดหา การขายอยู่ในระดับแข่งขันได้ และเป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ
วิเคราะห์และจัดทำแผนหรือปรับแผนการปลดระวางสินทรัพย์อากาศยาน
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนและดำเนินการปลดระวาง ขายอากาศยานและเครื่องยนต์ และ/หรือ เครื่องยนต์อะไหล่ เพื่อให้เกิดประโยชน์และมูลค่าสูงสุด
วางแผนและกำหนดระยะเวลาที่อากาศยานจอดเพื่อรอการส่งมอบเช่น 1 เดือน
วิเคราะห์ความเสี่ยงในแผนที่กำลังดำเนินการและปรับเปลี่ยนแผนด้วยความรวดเร็วให้เหมาะกับปัจจัยที่เปลี่ยนไป
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

qualification

คุณสมบัติทั่วไป
• ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย หากผู้สมัครเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
• อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่บริษัทมีประกาศรับสมัคร
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรม สาขาธุรกิจ การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
• มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน โดยมีผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 800 คะแนน หรือ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (คุณสมบัติอื่นที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา)
• มีความกระตือรือร้นสนใจด้านการบินซึ่งเป็นแรงบันดาลให้เกิดนวัตกรรม เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
• หากมีประสบการณ์ในการทำงานกับธุรกิจการบิน หรือ สายการบิน หรือ การซ่อมบำรุงอากาศยาน จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
• มีประสบการณ์ในงานด้านสายการบิน
• มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การวางแผนธุรกิจการบิน การวางแผน ฝูงบิน การวางแผนเส้นทางบิน การวิเคราะห์ตลาด
• มีความสามารถในการวางแผน จัดทำข้อมูลเชิงกลยุทธ์ ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ และ นำข้อมูลที่วางแผนมาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด
• มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้ในเวลาที่รวดเร็วโดยการวิเคราะห์สถานการณ์ การบินของโลก โดยอยู่บนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการหาแนวทางใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
• มีความสามารถในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานเพื่อ มาใช้วางแผนได้อย่างเป็นระบบ
• มีทักษะในการติดต่อประสานงานหน่วยงานข้างเคียงหรือหนวยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ถึงข้อมูลที่จำเป็นในการวางแผนงาน
• มีทักษะการถ่ายทอดข้อมูล การนำเสนอ ในรูปแบบต่างๆที่หลากหลายเพื่อการ นำเสนอแผนต่อผู้เกี่ยวข้องทุกระดับชั้น
• มีทักษะทางด้าน Non Technical Skills ที่ดีเยี่ยมเช่นการทำงานเป็นทีม
• มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนาผู้อื่นและมีความรักองค์กรอย่างสูงสุด

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน
ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร
• ผู้สมัครสามารถสมัครผ่าน Link https://career.thaiairways.com/career/
• ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Email ได้ที่ recruitment@thaiairways.com หรือ โทร 025452826 หรือ 025452647

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
• ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดในช่องทาง https://career.thaiairways.com/career/
• ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
• กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน

การพิจารณาคัดเลือก
บริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัทเพื่อสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์แนวความคิดในการบริหารจัดการงานในตำแหน่งที่สมัคร โดยมีแผนงานการดำเนินงาน ระยะเวลา และเป้าหมายในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เป็นภาษาไทย ในรูปแบบ PowerPoint ก่อนวันเข้ารับการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ข้อมูลจากการแสดงวิสัยทัศน์จะนำมาเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์ที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานหากได้รับการคัดเลือก

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification) หากบริษัทพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัทเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัทเห็นสมควรเท่านั้น สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น

23350108_PLANNING MANAGER_FA_HO
Finance & Accounting
Head Office
Permanent
8
EB-A
2
Management