SALES PROMOTER

Job summary

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกในตำแหน่ง Sales Promoter สังกัดกลุ่มงานขาย-ญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2566

Job descriptions

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ ประสานงานกับสำนักงานประเทศญี่ปุ่นในการผลักดันการขายบัตรโดยสาร
 • จัดเก็บข้อมูลสถิติ ตัวเลข เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ผลประกอบการของเที่ยวบิน ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (Artwork) เพื่อใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
 • ประสานกับหน่วยงานภายในบริษัทในด้านข้อมูลของพนักงานในประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ถูกต้อง ครบถ้วน และมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทเพื่อดำเนินการจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ตรงเวลา
 • ประสานหน่วยงานภายในบริษัทและสำนักงานสาขาในประเทศญี่ปุ่นเพื่อช่วยแก้ปัญหา ที่เกี่ยวกับบัตรโดยสาร และข้อร้องเรียนจากผู้โดยสาร
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

qualification

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไป

 • ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุ 20 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี เช่น MS Office : Word, Excel และ PowerPoint
 • มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่าน เขียนพอใช้

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (คุณสมบัติอื่นที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา)

 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจการบินจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
 • หากสามารถทำ Photoshop และAdobe Illustrator จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีสามารถในการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ
 • มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • มีความรู้ด้านการสำรองที่นั่งและบัตรโดยสาร
 • มีทักษะการสื่อสาร ถ่ายทอดข้อมูลได้

คุณสมบัติอื่น ๆ      

 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีม และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน

 • ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
 • อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร

 • ระยะเวลาการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ได้ที่ recruitment@thaiairways.com  หรือ โทร 025451416

ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดในช่องทาง https://career.thaiairways.com/career/
 • ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 • กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน

การพิจารณาคัดเลือกและการแจ้งผลการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification)  หากบริษัท พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัท  เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัท เห็นสมควรเท่านั้น  สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

32016429_SALES PROMOTER_CM_HO_SE-2
Commercial
Head Office
Permanent
5
SE-2
2
General Staff