SALES PROMOTER

Job summary

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกในตำแหน่ง Sales Promoter สังกัดกลุ่มงานขายประเทศไทย จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2567

Job descriptions

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแล ประสานงานและบริหารงานขายระวางสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ภายในประเทศ (Domestic) ทั้งสินค้าปกติและสินค้าพิเศษ เช่น VVIP Shipment, DIP Shipment และ Service Cargo เป็นต้น
 • กำกับดูแลให้บริการลูกค้า Walk-In และบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ภายในประเทศ
 • ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน เพื่อความราบรื่น เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
 • รวบรวมสถิติ วิเคราะห์สถานการณ์ตลาด ร่วมให้ข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารเพื่อวางแผนกลยุทธ์การขายต่อไป
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

qualification

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไป

 • สัญชาติไทย อายุ 20 – 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
 • ผู้สมัครเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และมีเอกสารรับรอง สด. 8 หรือ สด. 43
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา หากสำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • มีความรู้ความเข้าใจในงานขายหรือธุรกิจการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ
 • มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์สื่อสารและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
 • มีความสามารถในการสื่อสาร โดยประยุกต์ใช้ทักษะได้อย่างครบถ้วน ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจที่จำเป็น โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะการคิดคำนวณและการคิดเชิงวิเคราะห์ มีความสามารถในการวางแผนจัดทำตัวเลขข้อมูลในแบบต่าง ๆ

คุณสมบัติที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา (หากมี)

 • มีทักษะในการโน้มน้าวและการเจรจาต่อรอง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ทุกฝ่ายเกิดความพึงพอใจ
 • มุ่งเน้นลูกค้า สามารถเข้าถึงและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า และมีทักษะในการให้คำปรึกษาและนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าและพนักงานประจำสถานีได้

คุณสมบัติอื่น ๆ     

 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีม และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน

 • ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
 • อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร

 • ระยะเวลาการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2567 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ได้ที่ recruitment@thaiairways.com  หรือ โทร 025451416

ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดในช่องทาง https://career.thaiairways.com/career/
 • ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 • ผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์
 • กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน

การพิจารณาคัดเลือกและการแจ้งผลการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification)  หากบริษัท พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัท  เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัท เห็นสมควรเท่านั้น  สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

32018789_SALES PROMOTER_DN_SV_NA-A4
Commercial
Suvarnabhumi
Permanent
5
NA-A4
1
General Staff