SENIOR CUSTOMER SERVICE AGENT

Job summary

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกในตำแหน่ง Senior Customer Service Agent สังกัดกลุ่มงานบริการผู้โดยสาร จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2566

Job descriptions

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้บริการตรวจรับบัตรที่นั่งและเอกสารการเดินทาง สายการบินไทย และสายการบินลูกค้า
 • ให้บริการ Gate Service ทั้งในส่วนของ Departure และ Arrival สายการบินไทยและสายการบินลูกค้า
 • ดูแลความเรียบร้อยภาพรวมทั้งในส่วนของ Landside และ Airside
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

qualification

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไป

 • สัญชาติไทย อายุ 25 – 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว มีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
 • ชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร หญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร

น้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับความสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด

เพศชาย ความสูง – 100 = น้ำหนักตัว (+/- 10)

เพศหญิง ความสูง – 110 = น้ำหนักตัว (+/- 10)

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา ที่สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษารับรอง
 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 59 คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date)
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้ Personal Computer ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดหมุนเวียนได้ หรือตามที่บริษัท ฯ กำหนด

คุณสมบัติที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา

 • หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจการบิน หรือ สายงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
 • มีทักษะภาษาที่สาม สามารถสื่อสารได้ดี เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน หรืออื่น ๆ

คุณสมบัติอื่น ๆ         

 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีม และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน

 • ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
 • อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ได้ที่ recruitment@thaiairways.com  หรือ โทร 025451416

ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดในช่องทาง https://career.thaiairways.com/career/
 • ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 • กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน

การพิจารณาคัดเลือกและการแจ้งผลการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification)  หากบริษัท พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัท  เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัท เห็นสมควรเท่านั้น  สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

 

28250305_SENIOR CUSTOMER SERVICE AGENT_AB_SV_GA-A
Aviation Business Unit
Suvarnabhumi
Permanent
5
GA-A
1
General Staff