SENIOR CUSTOMER SERVICE AGENT

Job summary

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกในตำแหน่ง Senior Customer Service Agent สังกัดกลุ่มงานบริการสัมภาระ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2567

ปฏิบัติงานเป็นผลัดหมุนเวียน (Shift Works)

Job descriptions

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้บริการรับแจ้งสัมภาระสูญหายหรือเสียหาย
 • ให้บริการผู้โดยสารและดูแลสัมภาระขาเข้าที่สายพานรับสัมภาระทั้งเที่ยวบินภายในและระหว่างประเทศ ทั้งสายการบินไทยและสายการบินลูกค้า
 • ให้บริการข้อมูลผู้โดยสารในการติดตามสัมภาระที่เคาน์เตอร์บริการและทางโทรศัพท์
 • ให้บริการจัดส่งสัมภาระแจ้งหายไปยังที่พักตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 • ประสานงานเกี่ยวกับสัมภาระกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบข้อมูลที่ส่งมาจากหน่วยงานหรือสถานีต่าง ๆ เช่น Teletype Message อีเมล์ ฯลฯ
 • ตรวจสอบและประสานงานในการจัดการสัมภาระตกค้างเพื่อนำส่งไปยังปลายทาง
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่งของลืมบนเที่ยวบิน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

qualification

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไป

 • สัญชาติไทย อายุ 20 – 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว มีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
 • ชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร หญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร

น้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับความสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

เพศชาย ความสูง – 100 = น้ำหนักตัว (+/- 10)

เพศหญิง ความสูง – 110 = น้ำหนักตัว (+/- 10)

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน หรือ  Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน  ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี  นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ Personal Computer ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา

 • หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจการบินหรือสายงานที่เกี่ยวข้องจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
 • สามารถสื่อสารภาษาที่สามได้ดี เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน และอื่นๆ

คุณสมบัติอื่น ๆ         

 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีม และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน

 • ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
 • อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ได้ที่ recruitment@thaiairways.com  หรือ โทร 025451416

ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดในช่องทาง https://career.thaiairways.com/career/
 • ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 • กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน

การพิจารณาคัดเลือกและการแจ้งผลการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification)  หากบริษัท พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัท  เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัท เห็นสมควรเท่านั้น  สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

 

28250305_SENIOR CUSTOMER SERVICE AGENT_AB_SB_GA-C
Aviation Business Unit
Suvarnabhumi
Permanent
5
GA-C
1
General Staff