SENIOR INSPECTOR

Job summary

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกในตำแหน่ง SENIOR INSPECTOR สังกัดกลุ่มงานบริหารอาคารและรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2566

Job descriptions

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานวางแผนออกแบบจัดผังสำนักงาน งานศึกษาโครงการสถาปัตยกรรม งานบริการและอำนวยการก่อสร้าง รวมถึงงานตรวจสอบมาตรฐานและความปลอดภัยของอาคาร

qualification

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไป

 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
 • เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และมีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาสถาปัตยกรรมภายใน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้ Personal Computer ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Office : Word, Excel และ PowerPoint
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน  หรือ  Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน  ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี  นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิค
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD  SketchUP และโปรแกรมเขียนแบบ 3 มิติอื่น ๆ

คุณสมบัติที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา

 • สามารถจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามแนวทางกรมบัญชีกลาง
 • สามารถจัดทำรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษา ออกแบบควบคุมงานก่อสร้าง ตามแนวทางการให้ราคาค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทย ตามหนังสือกระทรวงการคลัง และกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์งานจัดผังสำนักงาน หรืองานด้านสถาปัตยกรรม
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator และโปรแกรมกราฟฟิกอื่น ๆ
 • มีผลงาน งานออกแบบจัดผังสำนักงาน หรืองานภูมิสถาปัตย์อย่างน้อย 2 โครงการ

คุณสมบัติอื่น ๆ         

 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีม และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน

 • ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
 • อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร

ระยะเวลาการรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง  E-mail ได้ที่ recruitment@thaiairways.com หรือ โทร 025451416

ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดในช่องทาง https://career.thaiairways.com/career/
 • ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 • กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน

การพิจารณาคัดเลือกและการแจ้งผลการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification)  หากบริษัท พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัท  เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัท เห็นสมควรเท่านั้น  สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

 

32014448_SENIOR INSPECTOR_HR_HO_BB-A
Human Resources
Head Office
Permanent
6
BB-A
1
General Staff