SENIOR PROGRAMMER ANALYST

Job summary

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกในตำแหน่ง Senior Programmer Analyst สังกัดฝ่ายยุทธศาสตร์ดิจิทัล (5A) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2567

Job descriptions

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการทำแผนกลยุทของฝ่ายดีจิทัล (Digital Strategy) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดเตรียมข้อมูล เพื่อจัดทำแผนแม่บทติจิทัล (Digital Master Plan) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจทางบริษัทฯ และฝ่ายดิจิทัล พร้อมติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำและปรับปรุงโครงสร้างสถาบัตยกรรมด้านเทคในโลยีดีจิทัลและสารสนเทศ (Enterprise Architecture) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและกลยุทธ์ของฝ่ายดิจิทัล
 • ร่วมดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามโครงสร้างฯ ที่กำหนดและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
 • ร่วมศึกษาและจัดทำนโยบาย มาตรการ รวมถึงขั้นตอนปฏิบัติ มาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนทศ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไป
 • ร่วมศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ
 • รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยต้านเทคโนโลยีดีจิทัลและสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำและปรับปรุงนโยบาย มาตรฐาน รวมถึงคู่มือรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของฝ่ายดิจิทัล ให้หน่วยงานภายในบริษัทฯ อาทิ การสร้างความตระหนักรู้ภัยคุกคามทางไชเบอร์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล
 • จัดทำและปรับปรุงข้อมูลเรื่องความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประกอบการจัดทำและปรับปรุงนโยบาย มาตรฐานรวมถึงแนวทางการบริหารความเสี่ยงต้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • ร่วมศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน (Operational Risks) เพื่อวางแผนการรับมือ
 • ประสานงานและติดตามการทำโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินโครงการ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำมาตรฐานการทบทวน และปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการของ Vendor/Supplier ของฝ่ายดิจิทัลให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
 • ดูแลการให้บริการของ Vendor/Supplier ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนของบริษัทฯ
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมสนับสนุนการจัดทำข้อมูลเรื่องอัตรากำลังคนของฝ่ายดิจิทัล
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

qualification

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไป

 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว โดยต้องมีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้งานเครื่อง Personal Computer และการใช้งาน MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด อ่าน และเขียนได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจสายการบิน
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนา การดูแลระบบสารสนเทศ และการกำกับดูแลโครงการระบบสารสนเทศต่าง ๆ
 • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านธุรกิจสายการบินในการงานที่เกี่ยวข้อง 1-3 ปี จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
 • หากมีความสามารถและความรู้ ประสบการณ์ในด้านโครงสร้าง สถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
 • สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทที่ดูแลระบบสารสนเทศได้
 • มีทักษะด้านการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีความสามารถในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานเพื่อมาใช้วางแผนได้อย่างเป็นระบบ
 • มีความสามารถในการวางแผน จัดทำข้อมูลเชิงกลยุทธ์ และนำข้อมูลที่วางแผนมาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ถึงข้อมูลที่จำเป็นในการวางแผนงาน
 • มีทักษะการถ่ายทอดข้อมูล การนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายเพื่อการนำเสนอแผนต่อผู้เกี่ยวข้องทุกระดับชั้น
 • มีความใฝ่รู้ หาข้อมูล และติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนทศ

คุณสมบัติอื่น ๆ         

 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีม และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง
 • มีทัศนคติที่ดี มีความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้จริง
 • มีความรับผิดชอบและความคิดสร้างสรรค์

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน

 • ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
 • อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร

ระยะเวลาการรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ได้ที่ recruitment@thaiairways.com หรือ โทร 025451416

ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดในช่องทาง https://career.thaiairways.com/career/
 • ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 • ผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์
 • กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน

การพิจารณาคัดเลือกและการแจ้งผลการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification)  หากบริษัท พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัท  เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัท เห็นสมควรเท่านั้น  สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification)  หากบริษัท พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัท  เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัท เห็นสมควรเท่านั้น  สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

 

32018876_SENIOR PROGRAMMER ANALYST_DG_HO_5A
Digital
Head Office
Permanent
6
5A
1
General Staff