SUPERVISOR (TERMINAL OPERATION)

Job summary

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกในตำแหน่ง Supervisor  สังกัดฝ่ายบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2567

Terminal Operation (ส่วนปฏิบัติการคลังสินค้า) จำนวน 8 อัตรา

ปฏิบัติงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ

ปฏิบัติงานเป็นผลัด (Shift Work)

Job descriptions

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ควบคุมการจัดเก็บ เคลื่อนย้าย และจัดเตรียม ULD และ Dolly เปล่าและอุปรกรณ์สำหรับการจัดบรรทุกสินค้า พร้อมทั้งตรวจสอบก่อนส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบเอกสารขอรับชั่งน้ำหนัก สภาพหีบห่อและจำนวนของสินค้าให้เหมาะสมกับการขนส่ง เพื่อทำการจัดบรรทุกใส่ ULD
 • ควบคุมสินค้าที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่น VUN, VAL และ DIP
 • จัดทำเอกสารสำหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศและบันทึกข้อมูลผ่านระบ IT ของฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสินค้าเร่งด่วน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

qualification

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติทั่วไป

 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ผู้สมัครต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว โดยต้องมีเอกสารรับรอง สด. 8 หรือ สด. 43
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ Personal Computer ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Office
 • มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน หรือ  Test of English for International Communication (TOEIC) ประเภทบุคคลทั่วไป (Personal)  ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี  นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัด (Shift Work) ได้

คุณสมบัติอื่น ๆ         

 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีม และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน

 • ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
 • อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร

ระยะเวลาการรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ได้ที่ recruitment@thaiairways.com หรือ โทร 025451416

ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดในช่องทาง https://career.thaiairways.com/career/
 • ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 • ผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ ไม่รับใบคาดว่าจะจบ หากจบการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีเอกสารเทียบวุฒิมาแสดงให้เรียบร้อย
 • กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน

การพิจารณาคัดเลือกและการแจ้งผลการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification)  หากบริษัท พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัท  เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัท เห็นสมควรเท่านั้น  สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

28300106_SUPERVISOR_SB_AB_DX_8 Position
Aviation Business Unit
Suvarnabhumi
Permanent
6
DX
1
General Staff