SUPERVISOR

Job summary

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกในตำแหน่ง SUPERVISOR สังกัดกลุ่มงานอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2566  

Job descriptions

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 • ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุเกี่ยวกับงานอุปกรณ์บริการบนเครื่องบิน เพื่อให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการใช้งาน ในราคาที่เหมาะสม เป็นประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามระเบียบบริษัท
 • ออกใบสั่งซื้อให้ถูกต้องและเป็นไปตามเวลาที่กำหนด
 • ประสานงานกับหน่วยงานผู้ใช้พัสดุ ผู้ประกอบการ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานหรือแก้ไขข้อขัดข้องจากการจัดซื้อจัดจ้างในความรับผิดชอบ
 • แสวงหาผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์บริการบนเครื่องบินรายใหม่ ๆ เพื่อเปิดโอกาสในการแข่งขันให้มากขึ้น
 • ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย

qualification

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

คุณสมบัติทั่วไป 

 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และมีเอกสารรับรอง สด. 8 หรือ สด. 43 
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา 
 • มีความสามารถในการใช้ Personal Computer โดยเฉพาะ Microsoft Office : Word, Excel และ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี โดยผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน  หรือ  Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน  ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี  นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร 

คุณสมบัติที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา 

 • มีประสบการในการใช้งานระบบ SAP
 • มีประสบการณ์งานจัดซื้อจัดจ้าง

คุณสมบัติอื่น ๆ          

 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร 
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี  
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล 
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจนสามารถ ทำงานเป็นทีมและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง มีความทุ่มเท และทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร  

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน 

 • ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ  
 • อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร 

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร 

ระยะเวลาการรับสมัคร 

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ได้ที่ recruitment@thaiairways.com  หรือ โทร 025451416  

ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 

 • ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดในช่องทาง https://career.thaiairways.com/career/ 
 • ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง 
 • กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน 

การพิจารณาคัดเลือกและการแจ้งผลการคัดเลือก 

 • สอบสัมภาษณ์ 

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก 

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification)  หากบริษัท พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัท  เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัท เห็นสมควรเท่านั้น  สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร     

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น 

32017512_SUPERVISOR_FA_HO_WD-C
Finance & Accounting
Head Office
Permanent
5
WD-C
1
General Staff