TEAM LEAD

Job summary

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพองค์กร จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2567

Job descriptions

วางแผน พัฒนากลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร ในส่วนของการสร้าง และรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ให้พนักงานมีประสบการณ์ทำงานที่ดี เพิ่มความผูกพันองค์กร และมีสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการขององค์กร
• วางแผนและดำเนินการ เพื่อสร้างและส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ที่สนับสนุนการทำงานที่ดีร่วมกัน ให้สอดคล้องกับ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท
• กำหนดสมรรถนะของพนักงาน (Competency) ที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร และดำเนินการจัดโครงการ/ กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
• วางแผนและดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อสร้างและส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี เสริมสร้างให้พนักงานมีขวัญกำลังใจ และมีประสบการณ์ในการทำงานที่ดี (Employee Experience)
• ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและนำข้อมูลมาจัดทำและพัฒนาแผนการดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจและ ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
• วางแผน กำกับดูแล ดำเนินการ ประสานงาน เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงในองค์กร (Change Management) สำเร็จตาม เป้าหมายและเป็นไปอย่างราบรื่น
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

qualification

คุณสมบัติทั่วไป
• ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย หากผู้สมัครเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
• อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่บริษัทมีประกาศรับสมัคร
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารธุรกิจ จิตวิทยาอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
• มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน โดยมีผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ TOEIC ประเภทบุคคลทั่วไป (Personal) ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน หรือ THAI-TEP ไม่น้อยกว่า 59 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (คุณสมบัติอื่นที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา)
• มีประสบการณ์ทำงานในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กรหรือ การวางแผนกลยุทธ์ 5 ปี ขึ้นไป
• มีประสบการณ์ในการบริหารทีมงานและการจัดการโครงการ
• มีความสามารถในการวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร
• มีความรู้และทักษะในการส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการ ทำงานร่วมกันและสร้างบรรยากาศที่ดี
• มีความสามารถในการจัดการและสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
• ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในรูปแบบการพูดและการเขียน
• ความสามารถในการจัดและประสานกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายใน องค์กร เช่น กิจกรรมที่กระตุ้นวัฒนธรรมองค์กร Townhall สัมมนา ยกย่องให้ รางวัลพนักงาน
• มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
• มีความสามารถในการรวบรวม จัดการข้อมูล ตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์เชิงสถิติได้
• เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ สามารถสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนทีมงาน
• มีความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายและการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
• มีทัศนคติเชิงบวกและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
• มีทักษะในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน
ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร
• ผู้สมัครสามารถสมัครผ่าน Link https://career.thaiairways.com/career/
• ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Email ได้ที่ recruitment@thaiairways.com หรือ โทร 025452826 หรือ 025452647

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
• ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดในช่องทาง https://career.thaiairways.com/career/
• ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
• กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน

การพิจารณาคัดเลือก
บริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัทเพื่อสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์แนวความคิดในการบริหารจัดการงานในตำแหน่งที่สมัคร โดยมีแผนงานการดำเนินงาน ระยะเวลา และเป้าหมายในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เป็นภาษาอังกฤษ ในรูปแบบ PowerPoint ก่อนวันเข้ารับการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ข้อมูลจากการแสดงวิสัยทัศน์จะนำมาเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์ที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานหากได้รับการคัดเลือก

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification) หากบริษัทพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัทเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัทเห็นสมควรเท่านั้น สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น

34155109_TEAM LEAD_HR_HO
Human Resources
Head Office
Permanent
9
YA-B
1
Management