TEAM LEAD

Job summary

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมัน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2567

Job descriptions

• กำกับ ดูแล ติดตาม และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมัน เพื่อลดความผันผวนของต้นทุนราคาน้ำมันอากาศยานของบริษัทตามนโยบายของบริษัท
• วางแผน ศึกษา ติดตามสถานการณ์ตลาดน้ำมันอากาศยาน นำมาเป็นข้อมูลในการบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมันอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบตามนโยบายบริษัท เพื่อลดความผันผวนของต้นทุนราคาน้ำมันอากาศยานของบริษัท
• ศึกษา ติดตาม วิเคราะห์ เกี่ยวกับองค์ความรู้ หรือวิทยาการใหม่ในการบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมัน เพื่อเสนอแนวทางในการจัดการความเสี่ยงราคาน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
• ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามนโยบาย และสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
• ควบคุม ติดตามประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข รวมทั้งการเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพิ้มขึ้น
• เป็นผู้แทนหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

qualification

คุณสมบัติทั่วไป
• ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย หากผู้สมัครเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
• อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่บริษัทมีประกาศรับสมัคร
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา หรือหากสำเร็จในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
• มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน โดยมีผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 700 คะแนน หรือ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 68 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (คุณสมบัติอื่นที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา)
• มีความรู้ความเข้าใจในตลาด Futures, OTC, มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (TFRS9), CORSIA และ CARBON MARKET ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันอากาศยาน
• มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบและข้อกำหนดบริษัทว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
• มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อจัดจ้าง
• มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
• มีความสามารถในการวางแผน จัดทำตัวเลขข้อมูล
• มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
• มีทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเป็นที่ยอมรับของบุคคลทุกระดับ
• มีทักษะการสื่อสาร ถ่ายทอดข้อมูล ให้คำปรึกษาแนะนำ และนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ
• มีความสามารถในการสื่อสาร และใช้งานภาษาอังกฤษในระดับดี

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน
ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร
• ผู้สมัครสามารถสมัครผ่าน Link https://career.thaiairways.com/career/
• ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Email ได้ที่ recruitment@thaiairways.com หรือ โทร 025452826 หรือ 025452647

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
• ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดในช่องทาง https://career.thaiairways.com/career/
• ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
• กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน

การพิจารณาคัดเลือก
บริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัทเพื่อสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์แนวความคิดในการบริหารจัดการงานในตำแหน่งที่สมัคร โดยมีแผนงานการดำเนินงาน ระยะเวลา และเป้าหมายในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เป็นภาษาไทย ในรูปแบบ PowerPoint ก่อนวันเข้ารับการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ข้อมูลจากการแสดงวิสัยทัศน์จะนำมาเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์ที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานหากได้รับการคัดเลือก

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification) หากบริษัทพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัทเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัทเห็นสมควรเท่านั้น สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น

34155109_TEAM LEAD_FA_HO
Finance & Accounting
Head Office
Permanent
9
UF-B
2
Management