TEAM LEAD

Job summary

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารการขับเคลื่อนองค์กร จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

Job descriptions

 • กำกับ ดูแลการสื่อสารและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิรูปองค์กร (Transformation) สู่พนักงานที่ให้บริการลูกค้าโดยตรง และช่วยผลักดันผู้นำทั้งองค์กรในการขับเคลื่อนแผนธุรกิจผ่านทางสื่อต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปองค์กร
 • ทำงานร่วมกับ CEO, CTO, ทีมผู้บริหาร และ Workstream Sponsor ในการสื่อสารเป้าหมายการปฏิรูปองค์กรสู่พนักงาน
 • คัดสรรและเตรียมเนื้อหาการปฏิรูปองค์กรและ Change Stories จากผู้นำองค์กรเพื่อสื่อสารสู่พนักงานในรูปแบบต่างๆ เช่น e-mail, videos, social content, infographic เป็นต้น อันจะทำให้เกิดความเข้าใจถึงแผนงานและความคืบหน้าของการปฏิรูปองค์กร
 • สนับสนุนการสื่อสารตามหน่วยงานระดับต่างๆ (Roadshows) การสื่อสารแบบผู้บริหารพบพนักงาน (Town hall) การประชุมตามหน่วยงาน (Site Meetings) และการสื่อสารรูปแบบอื่นๆ เพื่อการปฏิรูปองค์กร
 • เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) ของหน่วยงานเพื่อการปฏิรูปองค์กร โดยให้ข้อมูลหลักที่สำคัญ (Key messages) เกี่ยวกับการปฏิรูปองค์กรกับพนักงานระดับปฏิบัติการ และรวบรวมผลสะท้อนกลับ (Feedback) จากพนักงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด
 • ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการสนับสนุนการชื่นชมยกย่องและให้คุณค่าหรือให้สิ่งตอบแทนแก่พนักงานที่มีส่วนร่วมสำคัญในการปฏิรูปองค์กร
 • ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารสำหรับการพัฒนาสุขภาพที่ดีขององค์กร (Organization Health)
 • สนับสนุนฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในการจัดตั้งโครงการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร และการดำเนินโครงการสร้างการรับรู้วัฒนธรรมองค์กร
 • สนับสนุนฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาความสามารถในการทำงานของพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์กร อาทิ การจัดฝึกอบรม การปรับปรุงกระบวนการทำงาน เป็นต้น
 • ให้ความช่วยเหลือสมาชิกในทีมสื่อ เพื่อให้การสื่อสารสอดคล้องทั่วทั้งองค์กร
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

qualification

คุณสมบัติทั่วไป
• ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่บริษัทมีประกาศรับสมัคร
ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าทุกสาขา
• มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน โดยมีผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 59 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร
• มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
• มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร
• มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้ และยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความสำเร็จ ในการทำงาน และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (คุณสมบัติอื่นที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา)
• มีความรู้และความเข้าใจกระบวนการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง
• มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการวัฒนธรรมองค์กร
• มีประสบการณ์ในงานสื่อสารองค์กร สามารถออกแบบและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปองค์กรได้
• มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
• มีความสามารถในการออกแบบกระบวนการสื่อสาร การนำเสนอผลงาน และการออกแบบเนื้อหา (Content) ในสื่อสังคมเพื่อการปฏิรูปองค์กร
• มีความสามารถในการใช้โปรแกรมการตัดต่อวีดีโอ โปรแกรมการทำเนื้อหา (Content) ในสื่อสังคม และโปรแกรมการนำเสนองานต่างๆ ได้อย่างดีเยี่ยม

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน
ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร
• ผู้สมัครสามารถสมัครผ่าน Link https://career.thaiairways.com/career/
• ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Email ได้ที่ recruitment@thaiairways.com หรือ โทร 025451315 หรือ 025452647

ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
• ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดในช่องทาง https://career.thaiairways.com/career/
• ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
• กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน

การพิจารณาคัดเลือก
สัมภาษณ์เพื่อแสดงวิสัยทัศน์แนวความคิดในการบริหารจัดการงานในตำแหน่งที่สมัคร

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification) หากบริษัทพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัทเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัทเห็นสมควรเท่านั้น สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น

34105208_TEAM LEAD_CS_HO
Corporate Strategy
Head Office
Permanent
8
KA-1
1
Management