TEAM LEAD

Job summary

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจภาคพื้น จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2567

Job descriptions

  • รวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการผลิตและบริการ จัดจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าและผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มธุรกิจภาคพื้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • จัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรและแผนปฏิบัติการระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ตามนโยบายของฝ่ายครัวการบิน
  • ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการลงทุน ขออนุมัติการลงทุน ดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด
  • ประเมินสถานการณ์ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับ
  • ติดตาม ควบคุม ประเมินผลการดำเนินงานของแผนงานหรือโครงการ จัดทำรายงาน เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจ
  • ให้คำแนะนำปรึกษา ตลอดจนการตัดสินใจแก้ปัญหาในเบื้องต้น และประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกของฝ่ายครัวการบิน
  • สามารถปฏิบัติงานได้ ทั้งที่ฝ่ายครัวการบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง หรือสถานที่อื่นๆ ตามที่ฝ่ายฯ เปิดดำเนินธุรกิจ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

qualification

คุณสมบัติทั่วไป
• ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย หากผู้สมัครเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
• อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่บริษัทมีประกาศรับสมัคร
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา หรือหากสำเร็จในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
• มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน โดยมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน หรือ THAI-TEP ไม่น้อยกว่า 59 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (คุณสมบัติอื่นที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา)
• มีความรู้ ความชำนาญ ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
• มีทักษะและประสบการณ์ทางด้านการวางแผน การเงิน การตลาด การผลิต หรือการบริหารจัดการ
• มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP, HACCP, ISO9001, ISO45001, ISO14001, Production Plan, HAL-Q, HALAL
• มีความสามารถในการวางแผน
• มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เกี่ยวข้องภายในและภายนอก องค์กร และเป็นที่ยอมรับของบุคคลทุกระดับ
• ทักษะการคิดคำนวณ และการคิดเชิงวิเคราะห์
• มีทักษะการสื่อสาร ถ่ายทอดข้อมูลให้คำปรึกษา แนะนำ และนำเสนอ แนวทางแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ
• มีทักษะในการโน้มน้าว และการเจรจาต่อรอง
• มุ่งเน้นลูกค้า สามารถเข้าถึง และเป็นที่ยอมรับของลูกค้า
• มีความสามารถในการสื่อสาร และการใช้งานภาษาอังกฤษเป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำหนด
• มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้ และยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความสำเร็จ ในการทำงาน และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน
ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร
• ผู้สมัครสามารถสมัครผ่าน Link https://career.thaiairways.com/career/
• ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Email ได้ที่ recruitment@thaiairways.com หรือ โทร 025452826 หรือ 025452647

ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
• ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดในช่องทาง https://career.thaiairways.com/career/
• ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
• กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน

การพิจารณาคัดเลือก
สัมภาษณ์เพื่อแสดงวิสัยทัศน์แนวความคิดในการบริหารจัดการงานในตำแหน่งที่สมัคร

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก
บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification) หากบริษัทพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัทเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัทเห็นสมควรเท่านั้น สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น

34105208_TEAM LEAD_AB_SV
Aviation Business Unit
Suvarnabhumi
Permanent
8
CA-A1
1
Management