Pilot Recruitment 2024

การบินไทย

สายการบินแห่งชาติที่คนในชาติภาคภูมิใจ 

พร้อมต้อนรับ “คุณ” เพื่อร่วมเป็นพลังในการให้บริการระดับโลก 

ด้วยความแข็งแกร่งของอัตลักษณ์ความเป็นไทย

เชื่อมโยงประเทศไทยสู่ทั่วโลก 

โดยเปิดรับสมัคร นักบินที่ 1 (Captain) และ

นักบินผู้ช่วย (Co-Pilot) 

การบินไทย

สายการบินแห่งชาติที่คนในชาติภาคภูมิใจ 

พร้อมต้อนรับ “คุณ” เพื่อร่วมเป็นพลังในการให้บริการระดับโลก 

ด้วยความแข็งแกร่งของอัตลักษณ์ความเป็นไทย

เชื่อมโยงประเทศไทยสู่ทั่วโลก 

โดยเปิดรับสมัคร นักบินที่ 1 (Captain) และ นักบินผู้ช่วย (Co-Pilot) 

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย 
 • การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา (กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเทียบวุฒิการศึกษามาแสดงให้เรียบร้อย)
 • หากผู้สมัครเป็นเพศชายต้องพ้นพันธะทางทหาร (มี ส.ด. 8 หรือ ส.ด. 43)
 • อายุไม่เกิน 54 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 1 มกราคม 2568 คือ ไม่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2514 เป็นต้นไป
 • มีผลคะแนนภาษาอังกฤษดังนี้
  • ICAO English Language Proficiency ตั้งแต่ Level 4 ขึ้นไป และ
  • ผลการสอบ THAI TEP มากกว่า 63 คะแนน หรือผลการสอบ TOEIC มากกว่า 650 คะแนน (ผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่สมัคร โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) สำหรับรายละเอียดการสอบ THAI TEP คลิกที่นี่
 • มีใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก หรือ CPL/MPL พร้อมผลสอบ ATPL Knowledge ผ่านครบทุกวิชา และใบอนุญาตต้องออกโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และยังมีผลใช้บังคับ (ในกรณีผลสอบ ATPL ไม่ครบทุกวิชา ในช่วงเวลาเปิดรับสมัคร ต้องนำผลสอบผ่านครบทุกวิชา มาแสดงภายในวันทำสัญญาจ้าง)
 • มีใบสำคัญแพทย์ ชั้น 1 (Medical Certificate Class 1) ที่ออกโดยสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ที่มีผลใช้บังคับ
 • ไม่มีประวัติอาชญากรที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เงื่อนไขการจ้าง

ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ 

อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน

ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามประมวลรัษฎากร

ระยะเวลาการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Email ได้ที่ pilotrecruitment@thaiairways.com ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัทเพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

การสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร

 • กรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนด พร้อมให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 • เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ดังนี้ 
  1. รูปถ่าย 2 นิ้ว (ถ่ายภายใน 6 เดือนก่อนวันสมัคร) 
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
  3. เอกสารพ้นพันธะทางทหาร (ส.ด. 8 หรือ ส.ด. 43) 
  4. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ นามสกุล) 
  5. ปริญญาบัตร และ/หรือ Transcript ฉบับสมบูรณ์ กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเทียบวุฒิการศึกษา 
  6. ใบแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
  7. ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก หรือ CPL/MPL พร้อมผลสอบ ATPL Knowledge ที่ผ่านครบทุกวิชา (ในกรณีผลสอบ ATPL ไม่ครบทุกวิชาในช่วงเวลาเปิดรับสมัคร ต้องนำผลสอบผ่านครบทุกวิชามาแสดงภายในวันทำสัญญาจ้าง) 
  8. ใบสำคัญแพทย์ ชั้น 1 (Medical Certificate Class 1) ที่ออกโดยสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
  9. หนังสือรับรองชั่วโมงบิน
  10. Pilot’s Logbook 3 เดือนล่าสุด (ถ้ามี) 

หมายเหตุ ผู้สมัครต้องนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันทำสัญญา

การพิจารณาการคัดเลือก

บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณคัดลือกเฉพาะผู้มีคุณสมบัติตามประกาศบริษัท และจะนัดหมาเชิญเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกต่อไปโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท  

การประกาศผลการคัดเลือก 

บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่บริษัทเห็นว่า มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่รับสมัคร และมีคุณสมบัติตามประกาศบริษัทฯ ทั้งนี้ ผลการตัดสินของบริษัทถือว่าเป็นที่สุด และบริษัทจะแจ้งผลให้ทราบ โดยจะประกาศผลการคัดเลือกในแต่ละรอบโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้   

การยกเลิการสรรหา 

บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสรรหาตามประกาศนี้ และ/หรือเพื่อทำการสรรหาใหม่หรือไม่ก็ได้ หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ การพิจารณายกเลิกการสรรหาของบริษัทถือเป็นที่สุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ท่านสามารถศึกษา คำถามที่พบบ่อย (FAQ) โดยการ คลิกที่นี่

ท่านสามารถศึกษา คำถามที่พบบ่อย (FAQ) โดยการ

 

เรียน ผู้สมัคร

     ตามประกาศขยายระยะเวลาให้ส่งเอกสารเฉพาะ ใบสำคัญแพทย์ และ ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (TOEIC หรือ THAI TEP) หลังสิ้นสุดการรับสมัครเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ทางบริษัทฯได้เปิดช่องทางให้ผู้สมัครที่ต้องการส่งเอกสารดังกล่าวเพิ่มเติม โดยสามารถส่งเอกสารได้ทาง website https://career.thaiairways.com ทั้งนี้จะต้องส่งเอกสารให้ครบถ้วนภายในวันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น.

     โดยบริษัทฯ จะยึดถือเอกสาร ใบสำคัญแพทย์ และ ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (TOEIC หรือ THAI TEP) ฉบับที่ส่งล่าสุดเพื่อประกอบการพิจารณา   ทั้งนี้ บริษัทฯ จะติดต่อท่านโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้ตามประกาศรับสมัคร   ข้อ 5. “บริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้สมัครที่บริษัทฯ เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งนี้ ผลการตัดสินของบริษัทฯ ถือว่าเป็นที่สุด บริษัทฯ สงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะไม่ให้คำอธิบายหรือเหตุผลใดๆ แก่ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการคัดเลือก โดยผู้สมัครจะต้องยอมรับผลการตัดสินดังกล่าว และบริษัทฯ จะแจ้งผลให้ทราบ โดยจะประกาศผลการคัดเลือกในแต่ละรอบโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้”