Cabin Crew Recruitment 2024

Cabin Crew 2024 Banner1

การบินไทย

สายการบินที่คนในชาติภาคภูมิใจ 

พร้อมต้อนรับ “คุณ” เพื่อร่วมเป็นพลังในการให้บริการระดับโลก 

ด้วยความแข็งแกร่งของอัตลักษณ์ความเป็นไทย

เชื่อมโยงประเทศไทยสู่ทั่วโลก 

โดยเปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

Cabin Crew 2024 Banner1

การบินไทย

สายการบินที่คนในชาติภาคภูมิใจ 

พร้อมต้อนรับ “คุณ” เพื่อร่วมเป็นพลังในการให้บริการระดับโลก 

ด้วยความแข็งแกร่งของอัตลักษณ์ความเป็นไทย

เชื่อมโยงประเทศไทยสู่ทั่วโลก 

โดยเปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย 
 • โสด ไม่เคยผ่านการจดทะเบียนสมรส และไม่เคยมีบุตร 
 • การศึกษาไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา (ในวันเซ็นสัญญา ไม่รับใบคาดว่าจะจบ หากจบการศึกษาจากต่างประเทศต้องมีเอกสารเทียบวุฒิมาแสดงให้เรียบร้อย)
 • อายุไม่เกิน 30 ปี โดยไม่เกิดก่อน 17 มิถุนายน 2537
 • ผู้หญิง สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. มี BMI ไม่เกิน 21 
 • ผู้ชาย  สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. มี BMI ไม่เกิน 24.5 
 • สามารถเอื้อมแตะเลยเส้นความสูง 212 ซม. ด้วยเท้าเปล่าทั้งหญิงและชาย 
 • สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและสายตาดี (ไม่สวมแว่นสายตา, ไม่ใส่เหล็กดัดฟัน) 
 • สามารถว่ายน้ำต่อเนื่องได้ 25 เมตร (ไม่จำกัดท่า)
 • ไม่มีรอยสักที่สามารถมองเห็นได้ในขณะสวมใส่เครื่องแบบ 
 • ผู้สมัครชายต้องผ่านหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว 
 • สามารถพูด อ่าน เขียน และมีทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ  
  • THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) 59 คะแนนขึ้นไป (ศึกษาและสำรองที่นั่งการสอบ THAI-TEP ที่ Facebook Page THAI-TEP) หรือ 
  • Test of English for International Communication (TOEIC) 600 คะแนนขึ้นไป (แบบ Personal เท่านั้น) หรือ 
  • International English Language Testing System (IELTS) 5.5 คะแนนขึ้นไป หรือ 
  • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Paper-based 510 คะแนนขึ้นไป หรือ Computer-based 180 คะแนนขึ้นไป หรือ Internet-based 64 คะแนนขึ้นไป

           **ผลคะแนนต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

 • ผลคะแนนภาษาที่สาม (เป็นประโยชน์ในการพิจารณา) โดยผลคะแนนต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร ประกอบด้วยภาษาต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
  JLPT: N3 – N1 / HSK:  ≥ 4 / TOPIK: ≥ 3 / GOETHE:  ≥ B1 / DELF ≥ B1 และ/หรือ DALF ≥ C1  

การฝึกอบรม

บนเส้นทางแห่งความสำเร็จและการเป็นสายการบินระดับโลก การบินไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก โดยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกคนต้องผ่านหลักสูตรขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น 42 วัน และตลอดระยะเวลาที่พนักงานทำงานร่วมกับการบินไทยจะได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสมและทันสมัย เพื่อให้พนักงานสามารถเพิ่มพูนทักษะในการทำงานและการใช้ชีวิต 

โปรแกรมการฝึกอบรมด้านความรู้และทักษะ 

 • การบริการบนเครื่องบิน 
 • าหารและเครื่องดื่ม เช่น Cooking Terms, ไวน์ 
 • ารสื่อสารและมารยาทสังคม
 • ภาษาและวัฒนธรรม
 • First Aid
 • การใช้อุปกรณ์ฉุกเฉิน
 • Safety & Security
 • การสื่อสารภาษาที่สาม เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส 
  และหลักสูตรพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย 

ค่าตอบแทน

พนักงานจะได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่วันแรกที่เซ็นสัญญา โดยระหว่างการฝึกอบรมพนักงานจะได้รับเงินเดือนขั้นพื้นฐาน และเมื่อเข้าสู่การปฏิบัติงานจะได้รับค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยเงินเดือนและค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติการบิน โดยมีสัญญาจ้างงาน 3 ปี และหากมีผลการปฏิบัติงานดีอาจได้รับการต่อสัญญาจ้างทุก 3 ปี นอกจากนี้ ยังมีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด  

การสมัคร

ผู้สนใจ ทั้งที่เคยสมัครแล้ว หรือ ผู้สมัครใหม่ สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ https://career.thaiairways.com/  ได้ตั้งแต่ วันที่ 17 – 28 มิถุนายน 2567 พร้อมแนบลิงค์ VDO คลิปแนะนำตัว โดยมีข้อกำหนดในการนำเสนอ ดังนี้  

 • ความยาวคลิประหว่าง 30 – 50 วินาที เท่านั้น
 • กำหนดเฟรมภาพครึ่งตัว 
 • นำเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 • ไม่แต่งภาพหรือใส่ Effect ภาพ/เสียง 
 • Single Shot (ไม่มีการตัดต่อ) 
 • อัพโหลดใน YouTube พร้อมตั้งค่าให้เป็น Unlisted และแนบลิงค์ลงในแบบฟอร์มการสมัคร 

** VDO คลิปนี้ต้องไม่เคยเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ใดๆ หากท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทฯ แล้ว จะถือว่า VDO คลิปนี้เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งนี้ หากพบว่า VDO คลิปที่ใช้ในการสมัครเคยได้รับการเผยแพร่ท่านจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้ารับพิจารณาสรรหาคัดเลือกทันที 

การเข้ารับการสัมภาษณ์ และเข้ารับการทดสอบต่าง ๆ 

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัทเห็นควร และจะทำการนัดหมาย เชิญเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และเข้ารับการทดสอบต่าง ๆ ในแต่ละรอบโดยตรงผ่าน Email Address ที่ผู้สมัครแจ้งไว้กับบริษัทฯ 

การประกาศผลการคัดเลือก 

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์พิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้สมัครที่บริษัทฯ เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้งนี้ ผลการตัดสินของบริษัทฯ ถือว่าเป็นที่สุด โดยผู้สมัครจะต้องยอมรับผลการตัดสินดังกล่าว และบริษัทจะแจ้งผลให้ทราบเมื่อกระบวนการสรรหาสิ้นสุดโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้ 

การยกเลิการสรรหา 

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสรรหาตามประกาศนี้ และ/หรือเพื่อทำการสรรหาใหม่หรือไม่ก็ได้ หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ การพิจารณายกเลิกการสรรหาของบริษัท ถือเป็นที่สุดและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น