CABIN CREW
PRIVACY NOTICE

เรียน ผู้สมัครงาน

      บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยได้ทำการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ใน หนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ท่านทราบในhttps://www.thaiairways.com/th_TH/terms_of_use/privacy_policy.page? 

        ในการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว ขอให้ท่านพิจารณารายละเอียดที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) และหนังสือฉบับนี้ให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ตลอดจนการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ก่อนที่ท่านจะพิจารณาให้ความยินยอมต่อไป 

 

      ทั้งนี้ บริษัทขอยืนยันว่าได้กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย   

      จึงเรียนมาเพื่อขอความยินยอมตามที่กล่าวมาข้างต้น

      บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

หนังสือขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

      ข้าพเจ้า ผู้สมัครงานกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับทราบและเข้าใจหนังสือขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยตลอดแล้ว และรับทราบถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลและการให้ความยินยอมโดยละเอียดดังนี้ 

 

ส่วนที่ 1: ข้อมูลส่วนบุคคลที่ขอความยินยอม ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลทั่วไปดังนี้  

 

  1. ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ รายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลบนหรือในเอกสารต่างๆ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายใบหน้า ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน อาชีพ สถานภาพ  
  2. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่เพื่อการจัดส่งเอกสารต่างๆ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

ส่วนที่ 2: วัตถุประสงค์ของการให้ความยินยอม

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

  1. เพื่อการดำเนินงานตามกระบวนการสมัครงาน และการว่าจ้างของบริษัท 
  2. เพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติและทักษะของข้าพเจ้าตามตำแหน่งงานที่สมัคร 
  3. เพื่อการติดต่อสื่อสาร เพื่อการนัดหมายสัมภาษณ์งาน และการส่งข่าวสารที่เกี่ยวกับตำแหน่งงาน 
  4. เพื่อส่งข้อมูลของข้าพเจ้าให้กับบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ซึ่งเป็น บริษัท ในเครือกิจการเดียวกัน 

ส่วนที่ 3: ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

      บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่สิ้นสุดขั้นตอนการสัมภาษณ์รอบสุดท้ายของข้าพเจ้า เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 

  1. กรณีข้าพเจ้าผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นพนักงานของบริษัท บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าต่อไปในระยะที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท 
  2. กรณีมีเหตุจำเป็นตามคำร้องขอจากข้าพเจ้า จากคำสั่งหน่วยงานของรัฐ หรือจากคำสั่งศาล 
  3. บริษัทจะลบหรือทำลายข้อมูลของข้าพเจ้าออกจากฐานข้อมูลของบริษัทเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาจัดเก็บตามวัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และเมื่อไม่มีเหตุให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป 

ส่วนที่ 4: ช่องทางการติดต่อ 

      กรณีข้าพเจ้าประสงค์ที่จะแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า สามารถติดต่อ 

กรณีข้าพเจ้าประสงค์ที่จะแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า สามารถติดต่อ 

      หน่วยงาน   กลุ่มงานสรรหาและการหมุนเวียนงาน  

      สถานที่ติดต่อ  :  89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   

      ช่องทางการติดต่อ :  e-mail : recruitment@thaiairways.com  

ส่วนที่ 5: การให้ความยินยอม 

      ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดตามหนังสือแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) และหนังสือขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทโดยตลอดแล้ว และขอยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ระบุมาตามหนังสือให้ความยินยอมนี้ถูกต้องทุกประการ และในกรณีที่ข้าพเจ้าได้เคยให้ความยินยอมแก่บริษัทไว้แล้ว  การให้ความยินยอมตามหนังสือฉบับนี้จะเป็นการให้ความยินยอมเพิ่มเติมจากความยินยอมฉบับก่อนเท่านั้น 

      ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลทั่วไปของข้าพเจ้าที่ได้ให้ไว้หรือมีอยู่กับบริษัท หรือที่บริษัทได้รับ หรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น 

      ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าสามารถใช้สิทธิขอเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้นเมื่อใดก็ได้ โดยในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความยินยอมหรือถอนความยินยอม อาจมีผลให้ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อ ประสานงานเพื่อดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีผลให้บริษัทไม่สามารถพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของข้าพเจ้าเพื่อกระบวนการสมัครงาน และการว่าจ้างของบริษัทได้