CABIN CREW
AGREEMENT

เรียน ผู้สมัครงาน

      การเข้ารับการสัมภาษณ์ และเข้ารับการทดสอบต่าง ๆ 

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัทเห็นควร และจะทำการนัดหมาย เชิญเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และเข้ารับการทดสอบต่าง ๆ ในแต่ละรอบโดยตรงผ่าน Email Address ที่ผู้สมัครแจ้งไว้กับบริษัทฯ 

      การประกาศผลการคัดเลือก 

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์พิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้สมัครที่บริษัทฯ เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้งนี้ ผลการตัดสินของบริษัทฯ ถือว่าเป็นที่สุด โดยผู้สมัครจะต้องยอมรับผลการตัดสินดังกล่าว และบริษัทจะแจ้งผลให้ทราบเมื่อกระบวนการสรรหาสิ้นสุดโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้ 

      การยกเลิการสรรหา 

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสรรหาตามประกาศนี้ และ/หรือเพื่อทำการสรรหาใหม่หรือไม่ก็ได้ หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ การพิจารณายกเลิกการสรรหาของบริษัท ถือเป็นที่สุดและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น