CABIN CREW
VDO PRIVACY NOTICE

เรียน ผู้สมัครงาน

วิดีโอคลิปนี้ต้องไม่เคยเผยเเพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ใดๆ หากท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทแล้ว จะถือว่าวิดีโอนี้เป็นทรัพสินของบริษัท เพื่อใช้ในการเผยเเพร่ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆ ทั้งนี้ หากพบว่าวิดีโอคลิปนี้ได้รับการเผยเเพร่ ท่านจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้ารับพิจารณาสรรหาคัดเลือกทันที