DIRECTOR OF CORPORATE FINANCE (ขยายเวลารับสมัคร)

Job summary

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกในตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินองค์กร จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เพื่อปฏิบัติหน้าที่วางแผน กำหนดกลยุทธ์และนโยบาย และบริหารจัดการการปฏิบัติการของฝ่ายการเงินองค์กร ทั้งด้านเงินทุน การบริหารเงินสด การบริหารอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน การอนุมัติการเงิน รวมถึงบริหารจัดการด้านการเงินและโครงสร้างเงินทุนให้มีความเหมาะสม และบริหารงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสายการเงินและการบัญชีและนโยบายบริษัทฯ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และไม่ขัดต่อระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ก.ล.ต.) และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Job descriptions

• วางแผน กำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการบริหารและปฏิบัติการของฝ่ายการเงินองค์กร ทั้งด้านเงินทุน การบริหารเงินสด การบริหารอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน และการอนุมัติการเงิน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสายการเงินและการบัญชีและนโยบายบริษัทฯ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
• กำกับ ดูแลการดำเนินงานด้านกลยุทธ์และนโยบายทางการเงิน บริหารจัดการด้านการเงินและโครงสร้างเงินทุนให้มีความเหมาะสม วิเคราะห์ทางการเงินและนำเสนอข้อมูลการเงินที่สำคัญ รวมถึงกำกับดูแลวินัยทางการเงิน มุ่งเน้นให้บริษัทฯ มีสถานะการเงินที่มั่นคง
• บริหารงานนักลงทุนสัมพันธ์ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และไม่ขัดต่อระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ก.ล.ต.) และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด
• กำกับ ดูแลบริหารเงินสด บริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินและกระแสเงินสด ให้มีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึง
บริหารความเสี่ยงทางการเงิน เพื่อลดผลกระทบหรือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
• กำกับ ดูแลการจัดหาและบริหารเงินทุน ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและสอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ
• วางแผน กำหนดนโยบาย ดูแลบริหารงาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี โดยเป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น
นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่จากสถาบันการเงิน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย ภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลภายนอก
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

qualification

คุณสมบัติทั่วไป
• ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
• สำหรับผู้สมัครที่เป็นพนักงานปัจจุบันของบริษัทฯดำรงตำแหน่งระดับ 10-11

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (คุณสมบัติอื่นที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา)
• มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญการทำงานด้านการบริหารเงินทุน ด้านการวิเคราะห์ทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน การปรับโครงสร้างหนี้และ/หรือโครงสร้างทุน งานนักลงทุนสัมพันธ์ หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีทักษะในการคิดเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ และตัดสินใจ
• มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของ Profit & Loss และ KPI
• มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานและบุคลากร
• มีทักษะในการเจรจาต่อรอง บริหารความขัดแย้งและแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
• มีความสามารถในการโน้มน้าวผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มุ่งมั่นประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก
• เข้าใจกระบวนการทางการเงิน อาทิ รายงานการเงิน การวางแผนงบประมาณ การจัดการด้านบัญชี กลยุทธ์และการบริหารผลงานด้านการเงิน
• มีความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
• มีทักษะการสื่อสาร นำเสนอข้อมูลและบทวิเคราะห์ทางการเงิน รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำที่มีประสิทธิผล
• มีภาวะความเป็นผู้นำที่โดดเด่น

เงื่อนไขการจ้าง
• สำหรับบุคคลภายใน เป็นไปตามข้อบังคับและข้อกำหนดของบริษัท
• สำหรับบุคคลภายนอก บริษัทจะว่าจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยจัดทำสัญญาจ้างที่มีระยะเวลาการจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี นับแต่วันที่เริ่มดำรงตำแหน่งตามสัญญาจ้าง

อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน
ผู้ที่ได้การรับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร
• ผู้สมัครสามารถสมัครผ่าน Link https://career.thaiairways.com/financial-director/
• ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Email ได้ที่ executive.recruitment@thaiairways.com หรือ โทร 025451315

ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
• ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดในช่องทาง https://career.thaiairways.com/financial-director/
• ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง

การพิจารณาคัดเลือก
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเรียกสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัทเห็นควร และจะทำการนัดหมาย เชิญเข้ารับการสอบสัมภาษณ์โดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท พร้อมทั้งแจ้งรายการเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการเข้ารับการสัมภาษณ์

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้สมัครที่บริษัทเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ ผลการตัดสินของบริษัทฯ ถือว่าเป็นที่สุด บริษัทฯ สงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะไม่ให้คำอธิบายหรือเหตุผลใดๆ แก่ผู้สมัครที่ไม่ได้รับการคัดเลือก โดยผู้สมัครจะต้องยอมรับผลการตัดสินดังกล่าว และบริษัทฯ จะแจ้งผลให้ทราบเมื่อกระบวนการสรรหาสิ้นสุดโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้

การยกเลิกการสรรหา
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสรรหาตามประกาศนี้ และ/หรือเพื่อทำการสรรหาใหม่หรือไม่ก็ได้ หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ การพิจารณายกเลิกการสรรหาของบริษัทถือเป็นที่สุดและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น