โปรแกรมการฝึกงาน

ฝึกงานกับเรา

การบินไทย เรามุ่งเน้นและเปิดโอกาสให้น้องๆ นักศึกษาได้เรียนรู้งานในธุรกิจสาย
การบิน และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการจริง ได้พัฒนาทักษะทั้ง Soft
Skills และ Hard Skills รวมถึงสร้างสรรค์ผลงานผ่านการเรียนรู้จากการ
ฝึกงาน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในองค์กร โดยมีพี่ๆ
ทีมงานคอยให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาชีพที่เหมาะสมกันเองต่อไป

คุณสมบัติ

THAI

สัญชาติไทย

VOCATIONAL
กำลังศึกษา
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ด้านช่าง
BACHELOR
กำลังศึกษา
ในระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา

ส่งใบสมัครฝึกงาน

ดาวน์โหลดคู่มือฝึกงาน