โปรแกรมการฝึกงาน

ฝึกงานกับเรา

     ที่การบินไทย เรามุ่งเน้น และเปิดโอกาสให้น้องนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเพื่อฝึกฝนประสบการณ์ด้านธุรกิจการบิน และนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ได้พัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ทั้ง Hard Skills และ Soft Skills คิดใหม่ ทำใหม่อย่างมืออาชีพ รวมถึงสร้างสรรค์ผลงานผ่านการเรียนรู้จากการฝึกงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในองค์กร โดยมีพี่ทีมงานคอยดูแล ให้คำแนะนำ ประกอบกับเรามี สายงานที่หลากหลายให้เลือกฝึกงานได้ตามความสนใจ เช่น Digital, IT Support, Reservation Ticketing, Public Relations, Sales and Marketing, Finance and Accounting, Engineering, Ground Handling, Catering, Cargo and Mail, Law, Technical รวมถึงได้รับประสบการณ์อันมิอาจประเมินค่าได้จากสายการบินระดับโลก เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเข้าสู่ธุรกิจการบินอย่างมืออาชีพ

คุณสมบัติ

THAI

สัญชาติไทย

VOCATIONAL
กำลังศึกษา
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ด้านช่าง
BACHELOR
กำลังศึกษา
ในระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา

การสมัครฝึกงาน

เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาที่ประสงค์ฝึกงานมีความรู้ด้านธุรกิจการบินเพียงพอในการฝึกงานตามสายงานที่สมัคร บริษัทจึงจัดให้มีการทดสอบความรู้ความสามารถโดย บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (Thai Flight Training Co., Ltd. (TFT)) เป็นผู้ดำเนินการให้นักศึกษาดำเนินการยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าฝึกงานถึง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมกับ Resume และ Transcript ได้ที่… 

     บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (Thai Flight Training Co., Ltd. (TFT)) ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ อาคาร 5 ชั้น 4 ตามวันและเวลา ดังนี้

  • วันทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
  • หมายเลขโทรศัพท์ 0-2025-4603
  • Website : https://www.tft.co.th/internship
  • E-Mail : tfteducation@gmail.com
  • Facebook : Thai Flight Training – TFT

ส่งใบสมัครฝึกงาน