โปรแกรมการฝึกงาน

InternShip Program

Job summary

บริษัทเปิดรับนักศึกษาเข้าฝึกงานตลอดทั้งปี เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาที่ประสงค์ฝึกงานมีความรู้ด้านธุรกิจการบินเพียงพอในการฝึกงานตามสายงาน ที่สมัคร บริษัทจึงจัดให้มีการทดสอบความรู้ ความสามารถ โดย บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (Thai Flight Training Co., Ltd. (TFT)) เป็นผู้ดำเนินการ

Job Descriptions

การบินไทย เรามุ่งเน้น และเปิดโอกาสให้น้องนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานเพื่อฝึกฝนประสบการณ์ด้านธุรกิจการบิน และนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง ได้พัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ทั้ง Hard Skills และ Soft Skills คิดใหม่ ทำใหม่อย่างมืออาชีพ รวมถึงสร้างสรรค์ผลงานผ่านการเรียนรู้จากการฝึกงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในองค์กร โดยมีพี่ทีมงานคอยดูแล ให้คำแนะนำ ประกอบกับเรามี สายงานที่หลากหลายให้เลือกฝึกงานได้ตามความสนใจ เช่น Digital, IT Support, Reservation Ticketing, Public Relations, Sales and Marketing, Finance and Accounting, Engineering, Ground Handling, Catering, Cargo and Mail, Law, Technical รวมถึงได้รับประสบการณ์อันมิอาจประเมินค่าได้จากสายการบินระดับโลก เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเข้าสู่ธุรกิจการบินอย่างมืออาชีพ

Qualification

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • สัญชาติไทย
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านช่าง หรือ
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นนไป

ยื่นหนังสือขอเข้าฝึกงานได้ที่

บรัษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด (Thai Flight Training Cp., Ltd. (TFT)) ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ อาคาร 5 ชั้น 4 ตามวันและเวลา ดังนี้

  • วันทำการ วันจันทร์-วันศูกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
  • หมายเลขโทรศัพท์ 0-2025-4603
  • Website : https://www.tft.co.th
  • Facebook : Thai Flight Training – TFT