SUPERVISOR (TERMINAL OPERATION)

Job summary

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาคัดเลือกในตำแหน่ง Supervisor สังกัดฝ่ายบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 22 เมษายน 2567

Terminal Operation (ส่วนปฏิบัติการคลังสินค้า) จำนวน 15 อัตรา

ทำงานเป็นผลัด (Shift Work)

Job descriptions

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบสภาพหีบห่อสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการขนส่ง ทำการตรวจนับจำนวน วัดขนาดสินค้า และออกใบรับชั่งสินค้า รวมทั้งคัดแยกและจัดเก็บสินค้าตามชนิดและเมืองปลายทาง
 • ทำการ Build Up และ Load สินค้าให้ถูกต้องตาม Manifest
 • จัดเตรียมพื้นที่จัดบรรทุกและ ULD รวมถึงทำการประสานเจ้าหน้าที่ขาออกเรื่อง Loading Detail
 • เตรียมการ Inventory และรายงานบัญชีสินค้าตกค้าง สินค้าอายัด แก่เจ้าหน้าที่ศุลกากร และทำการจัดเก็บสินค้าตกค้าง สินค้าอายัด โดยการประสาน ส่งมอบ หรือทำลายสินค้าตามระเบียบกรมศุลกากร
 • ดูแลรับผิดชอบในงานสินค้าเร่งด่วน
 • ดูแลการรับและจ่ายเงินประจำคลังสินค้า
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

qualification

คุณสมบัติทั่วไป

 • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
 • ผู้สมัครเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และมีเอกสารรับรอง สด. 8 หรือ สด. 43
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 • สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 50  คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน ทั้งนี้ผลการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ ( Test Date ) ถึงวันที่ยื่นใบสมัครและต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ Personal Computer ได้ดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Office

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นผลัด (Shift Work) ได้

คุณสมบัติอื่น ๆ         

 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจริยธรรม ความซื่อสัตย์ เชื่อใจได้และยึดหลักธรรมาภิบาล
 • มุ่งเน้นความสำเร็จในการทำงาน สามารถกำหนดทิศทางการทำงานอย่างชัดเจน สามารถทำงานเป็นทีม และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง

เงื่อนไขการจ้าง อัตราเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทน

 • ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ
 • อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ในปัจจุบัน หรือตามที่ตกลงกับคณะกรรมการคัดเลือก และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร

การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร

ระยะเวลาการรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ได้ที่ recruitment@thaiairways.com หรือ โทร 025451416

ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัครที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดในช่องทาง https://career.thaiairways.com/career/
 • ประวัติย่อ (Resume) ที่ระบุถึงคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 • กรุณาศึกษาข้อมูลคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัครงาน

การพิจารณาคัดเลือกและการแจ้งผลการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

การประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก

บริษัทจะแจ้งผลการสอบคัดเลือกให้ทราบโดยตรงภายหลังกระบวนการเสร็จสิ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของตำแหน่ง (Job Qualification)  หากบริษัท พิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ รวมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของบริษัท  เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัท เห็นสมควรเท่านั้น  สำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น หรือยกเลิก/เปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือก และ/หรือว่าจ้างได้ตามที่บริษัท พิจารณาเห็นสมควร

ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุดโดยผู้สมัครจะต้องยอมรับในผลการตัดสินดังกล่าวและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

28300106_SUPERVISOR_AB_SB_DX_13 Position
Aviation Business Unit
Suvarnabhumi
Permanent
6
DX
1
General Staff