Open job (persons/people with disabilities)

Job summary

เรามองหาคนที่แสวงหาความท้าทายและโอกาส
ในการทำงานกับมืออาชีพในสายการบินระดับโลก
พร้อมเรียนรู้ เติบโต และสนุกกับการทำงานไปด้วยกัน
ภายใต้ความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม
คนที่พร้อมผลักดันและเป็นพลังในการขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญให้เกิดขึ้น

Job descriptions

หากท่านสนใจร่วมงานกับเรา สามารถฝากประวัติการทำงาน (CV) พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับเพื่อใช้พิจารณาในการสรรหาต่อไป

qualificationS

 • ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว มีเอกสารรับรอง สด. 8 หรือ สด. 43 หรือเอกสารยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา
 • มีบัตรประชาชน และบัตรผู้พิการที่ยังไม่หมดอายุ
 • ประเภทของความพิการ
  – ประเภท (2) ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย – มีเครื่องช่วยฟัง สามารถสื่อสาร (พูด อ่าน เขียน) ได้ 
  – ประเภท (3) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย – สามารถดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ มือ 2 ข้างใช้งานได้

 • ไม่เสพสิ่งเสพติด ไม่มีปัญหาสุขภาพ ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่ไม่เหมาะสมและส่งผลต่อผู้ว่าจ้าง
 • พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถเดินทางมาทำงานได้
 • ไม่เคยใช้สิทธิการจ้างงาน หรือ กำลังใช้สิทธิการจ้างงานอยู่
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
 • มีบุคลลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

Specific Skill

สำหรับคนพิการที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับที่บริษัทกำหนด (พิจารณาเป็นรายกรณี)

 • ดูแลงานธุรการ 
 • งานด้านจัดทำเอกสาร หรือคีย์ข้อมูลบัตรโดยสาร
 • งานออกแบบกราฟฟิค
 • บัญชี

 Computer Skills

สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมทำงาน มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ และมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเอง อาทิ

 • Data Analytics
 • Microsoft Excel
 • Microsoft PowerPoint
 • Microsoft Teams
 • Microsoft Word
 • Pivot Tables
 • Power BI
 • SQL