แบบประเมินความรู้และทัศนคติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

 

ข้อสอบประกอบด้วยสองส่วน

ส่วนที่ 1  แบบทดสอบเกี่ยวกับความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานและอุบัติเหตุ (ข้อสอบประเภทเลือก ระหว่างถูกหรือผิด)

ส่วนที่ 2 แบบทดสอบทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภัย (ข้อสอบประเภทปรนัย)